słowa kluczowe: Agnieszka Holland, Czechy, Film, Polka, Polska, oskar.
Humor, satyra2013.09.23 21:56 22:13

Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy.

 

Film "Polki" Agnieszki Holland nominowany do Oskara?!!

 
Polka..........?!! Tym razem "przeniosła" się do Czech ze swoimi mądrościami:-))) Widocznie uwielbia demoludy masakrowane przez jej rodzinę i "braci" w wierze w komunę. Jeszcze jeden autorytet:-))) nam lansowany...
 

Pisałem pewnego razu o niej art.  na Polacy. To jest uzupełnienie wiedzy o tej "zacnej" rodzinie podanej przez internautę. Ponieważ jest to koment do art na onecie - Prezydent o "Gorejącym krzewie" Holland: to bardzo ważny film nie mogę podać linku ani wstawić w linki cytaty. Dlatego pozwalam sobie na przedstawienie państwu w tej formie. Jeśli bedzie komuś przeszkadzało cofnę tą wiadomość do działu nie widocznego dla internautów. Pozostawiam ocenie państwa tą "wybitną" postać z całym rodem i oczywiście brylującego do dzisiaj na sakonach - a to czegoś dowodzi, o czymś świadczy.

~Polak : Reżyser filmowa Agnieszka Holland należy do najbardziej fanatycznych wyrazicielek fobii antyreligijnych i antypatriotycznych. Łączy je z ciągłym tropieniem antysemityzmu, zajadłą wrogością do prawicy i grubiańskimi atakami na rządzących dziś polityków PiS. W wywiadach udzielanych przez Holland wciąż spotykamy się z negatywnymi uogólnieniami na temat Polaków jako Narodu, który jest rzekomo niedojrzały, antysemicki i ksenofobiczny, przesycony płytką nierozumną religijnością, etc., etc. Z taką werwą karcąca Polaków A. Holland faktycznie kontynuuje metody fanatycznej agitacji komunistycznej swych rodziców Henryka Hollanda i Ireny Rybczyńskiej. Ta para stalinowców z zajadłością uczestniczyła w nagonkach na nonkonformistycznych naukowców, m.in. w haniebnym donosie na znakomitego polskiego naukowca – profesora Władysława Tatarkiewicza.

 23 grudnia 2006 r. Agnieszka Holland udzieliła obszernego wywiadu dziennikarzowi “Gazety Wyborczej” Romanowi Pawłowskiemu dla dodatku “Wysokie Obcasy”. Wywiad zatytułowany eufemicznie “Wszystko o moim ojcu” stanowił w znaczącej części stek kłamstw na temat ojca A. Holland. Prawdziwie rzetelny tytuł wywiadu mógłby brzmieć raczej: “Wiele kłamstw o moim ojcu”. Jaskrawym kłamstwem jest chociażby stwierdzenie dziennikarza “Wyborczej” R. Pawłowskiego sugerujące, że Henryk Holland jakoby tylko “Przez chwilę był wierzącym stalinistą (…)”. Otóż ta rzekomo króciutka “chwila” trwała w życiorysie Hollanda aż dziewiętnaście lat – od jego związania się w 1934 r. ze zdominowanym przez stalinistów polskim ruchem komunistycznym aż do jego brutalnego ataku w 1953 r. na naukowe dokonania nieżyjącego wówczas od wielu lat słynnego filozofa Kazimierza Twardowskiego.

 Wyjątkowo bezczelnym kłamstwem jest stwierdzenie Holland na temat udziału jej ojca w relacjonowaniu dla Polskiego Radia sfabrykowanego procesu politycznego László Rajka w 1949 roku. A. Holland stwierdziła, broniąc zachowania jej ojca: “Wiem od mamy, że doświadczenie tego procesu było dla niego przełomowe”. Sugerowała w ten sposób, że H. Holland pod wpływem doświadczeń procesu zmienił się w sposób “przełomowy”, czyli nabrał głębokiego krytycyzmu wobec stalinizmu. Prawda była z gruntu odmienna. Właśnie po procesie L. Rajka w 1949 r. doszło do największych stalinowskich świnień w życiu H. Hollanda, m.in. do udziału w 1950 r. w podłym donosicielskim liście otwartym do prof. W. Tatarkiewicza, “zdemaskowaniu” w tymże 1950 r. jednego ze studentów jako “niebezpiecznego wroga” czy do późniejszego o trzy lata, brutalnego, paszkwilanckiego ataku H. Hollanda na twórczość prof. K. Twardowskiego (1953 r.).

 Stalinowiec Henryk Holland
 Cofnijmy się jednak na chwilę do wcześniejszego okresu życia Henryka Hollanda. Urodził się 8 kwietnia 1920 r. w Warszawie w ubogiej zasymilowanej rodzinie żydowskiej jako najstarsze dziecko Wiktora Hollanda i Franciszki z domu Likier. Według książki Krzysztofa Persaka “Sprawa Henryka Hollanda” (Warszawa, 2006 r., s. 133): “Od dwunastego do czternastego roku życia Holland należał do lewicowej syjonistycznej organizacji skautowej Haszomer Hacair, a w 1934 r. związał się z ruchem komunistycznym, wstępując do Rewolucyjnego Związku Młodzieży Szkolnej, który był przybudówką Komunistycznego Związku Młodzieży Polski. Rok później został przyjęty do KZMP. (…) Od jesieni 1936 r. Holland przez pół roku pełnił funkcję łącznika pomiędzy kierownikiem Centralnej Redakcji Krajowej KPP Abramem Kaganem a redakcją znajdującego się pod wpływem tej partii jednolitofrontowego ‘Dziennika Popularnego’ (…)”.

 Po wybuchu wojny H. Hollandowi udało się przedostać na tereny okupowane przez Związek Sowiecki – do Lwowa. Tam m.in. współpracował z osławioną sowiecką gadzinówką “Czerwonym Sztandarem” i z redakcją “Młodzieży Stalinowskiej”. W czerwcu 1943 r. wziął udział w pierwszym zjeździe Związku Patriotów Polskich, powołanego przez Sowietów dla przygotowywania działań na rzecz późniejszej stalinizacji Polski. 14 czerwca 1943 r. został przyjęty w stopniu porucznika do dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od lutego 1944 r. był instruktorem w Wydziale Polityczno-Wychowawczym 2. dywizji. W listopadzie 1944 r. awansował na kapitana. W grudniu 1944 r. wstąpił do PPR. Już w kwietniu 1945 r. uzyskał pierwszy bardzo znaczący awans. Został redaktorem naczelnym tygodnika wspierającego komunistów pod nazwą “Walka Młodych” wydawanego przez Związek Walki Młodych. Kierował nim do września 1947 roku. W 1948 r. wybrano go do Rady Naczelnej i Zarządu Głównego Związku Młodzieży Polskiej. Pod koniec 1948 r. został członkiem komitetu redakcyjnego jednej z najbardziej ponurych gazet partyjnych sowietyzujących kraj – “Trybuny Wolności”.

 Jako wielce zaufany towarzysz został oddelegowany we wrześniu 1949 r. na najsłynniejszy stalinowski proces pokazowy – proces László Rajka na Węgrzech. Rajk, jeden z najbardziej fanatycznych węgierskich komunistów, był przez kilka lat ministrem spraw wewnętrznych, zajadle tępiącym prozachodnich oponentów komunizmu. W partii komunistycznej cieszył się szczególnie dużą popularnością jako rodzimy Węgier i dlatego był tym bardziej znienawidzony przez dyktatorsko rządzącą Węgrami żydowską grupę kierowniczą na czele z Mátyásem Rákosim. Rajka oskarżono o “antysowiecki nacjonalizm” i “titoizm”, torturami wymuszono na nim przyznanie się do rzekomych win i powieszono przed oknem celi, w której siedziała jego żona.

 Holland, fanatycznie nastawiony na rozprawę z “nacjonalistami”, z tym większą lubością relacjonował dla Polskiego Radia przebieg procesu węgierskiego “nacjonalistycznego odchyleńca”. Był to jeden z najpodlejszych “wyczynów” w jego życiu. Warto dodać, że Holland wziął bardzo czynny udział w propagandowej kampanii przeciw “odchyleniu prawicowo-nacjonalistycznemu” w Polsce. Z furią atakował Gomułkę (por. K. Persak, op. cit., s. 148).

 W roku akademickim 1946/1947 Holland rozpoczął studia filozoficzne na Uniwersytecie Warszawskim, łącząc je z karierą partyjną, pełną oddania stalinowskiej ideologii. Był prawdziwie bezwzględny wobec domniemanych “wrogów ludu”. Krzysztof Persak opisał (op. cit., s. 139), jak to pewnego razu, “kiedy Komitet Uczelniany rozpatrywał sprawę usunięcia aktywisty, który w ankiecie personalnej zataił, że jego ojciec był przedwojennym policjantem, Holland powiedział, iż ów student “jest przykładem niebezpiecznego wroga, który wkradł się w szeregi naszej partii”, i zaproponował, aby organizacja partyjna powiadomiła o swojej uchwale władze bezpieczeństwa. Donosicielską propozycję Hollanda zebrani z Komitetu Uczelnianego zaakceptowali jednomyślnie. Nie wiadomo, jaki los spotkał studenta w ten sposób “poleconego” UB.

 Leszek Moczulski przypomniał w swej książce “Lustracja” (Warszawa, 2001 r., s. 140), że to właśnie Holland odegrał rolę w jego usunięciu z partii w 1949 roku.

 Szczególnie haniebnym epizodem w życiu Hollanda był jego udział w grupie ośmiu studentów, członków PZPR, którzy wystąpili w marcu 1950 r. z brutalnym, publicznym atakiem i donosem na słynnego filozofa – profesora Władysława Tatarkiewicza. Według K. Persaka (op. cit., s. 139), “studenci ci wystosowali list otwarty do prof. Tatarkiewicza, protestując przeciwko rzekomemu dopuszczeniu na prowadzonym przez niego seminarium do “czysto politycznych wystąpień o charakterze wyraźnie wrogim budującej socjalizm Polsce” i tolerowaniu ich. Inicjatywa ta, niewątpliwie inspirowana przez władze partyjne, była zapewne elementem intrygi prowadzącej do odebrania profesorowi kilka miesięcy później prawa wykładania i prowadzenia zajęć.

 Wśród ośmiu autorów haniebnego listu otwartego, który spowodował ostateczne usunięcie prof. W. Tatarkiewicza z uczelni, byli m.in. Henryk Holland i jego żona Irena Rybczyńska, Bronisław Baczko i Leszek Kołakowski. Po latach nawet jeden z sygnatariuszy tego listu otwartego (donosu) Bronisław Baczko uznał zawarte w nim treści za “groźne i koszmarne bzdury”.

 W październiku 1950 r. Holland rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Historii Filozofii, osławionej “kuźni kadr marksistowskich” – Instytutu Kształcenia Kadr Naukowych przy KC PZPR. W 1953 r. publikuje swą najohydniejszą pracę, faktycznie paszkwilancki atak na niemogącego się bronić, bo nieżyjącego od 1938 r. słynnego filozofa – profesora Kazimierza Twardowskiego “Legenda o Kazimierzu Twardowskim”. Zaatakował filozofię prof. Twardowskiego za rzekome “ubóstwo teoretyczne”, piętnował ją jako filozofię skrajnie obskurancką, fideistyczną, klechowską”. Profesora Twardowskiego nazwał “fideistą zalatującym zakrystią”. Z furią atakował wszystkich tych, którzy chwalili dokonania naukowe prof. Twardowskiego przed wojną, “demaskując” ich jako rzekomych “faszystów”.

 Według K. Persaka, “pamflet Hollanda, nawet biorąc pod uwagę ówczesne stalinowskie standardy, ze względu na wyjątkowy brutalny atak na twórcę szkoły lwowsko-warszawskiej, wzbudził w IKKN pewne kontrowersje. Autor posługiwał się wyjątkowo napastliwym językiem (…)”. Doszło do tego, że w obronie totalnie niszczonego przez Hollanda dorobku zmarłego filozofa wystąpił w liście do redakcji “Myśli Filozoficznej” (tam najpierw wydrukowano paszkwil Hollanda) prof. Tadeusz Kotarbiński. Krytykując pracę Hollanda, Kotarbiński stwierdził: “Jest to elaborat bezceremonialny. Pełno w nim chwytów, używanych w niewybrednych kłótniach dla oddania uczuć lekceważenia, pogardy i szyderstwa. Pozwolono sobie pod adresem Twardowskiego na wyrażenia skrajnie obelżywe, których nie chcę przytaczać, aby ich nie wypowiadać ponownie” (K. Persak, op. cit., s. 141).

 Ze względu na powszechne oburzenie jadowicie paszkwilancką formą pracy Hollanda, jakie wyrażano w kręgach naukowych, nawet w dogmatycznych kręgach marksistowskich uznano za celowe pewne zdystansowanie się od pamfletu. Zrobił to komitet redakcyjny “Myśli Filozoficznej” na czele z osławionym inkwizytorem nauki prof. Adamem Schaffem. Odpowiadając na list prof. T. Kotarbińskiego, zaakcentowano poparcie “bojowego tonu krytyki”, ale przyznano, że komitet redakcyjny “rzeczywiście zaniedbał w toku prac redakcyjnych usunięcia z artykułu pewnych niefortunnych, napisanych przez autora w zapale polemicznym zwrotów i wyrażeń” (K. Persak, op. cit., s. 141). Co więcej, dyrekcja IKKN zdecydowała się na udzielenie Hollandowi nagany za “niewłaściwą postawę partyjną”. Zdaniem K. Persaka, wymierzenie tej kary partyjnej było “spowodowane wyjątkowym oburzeniem, jakie ta publikacja wywołała w środowisku naukowym”. Było to prawdziwie szokujące – paszkwil Hollanda okazał się nazbyt brutalny w stylu nawet jak na atmosferę ówczesnych stalinowskich czasów!

 Nie “wszyscy byli ubrudzeni”
 Agnieszce Holland te tak jaskrawe przykłady stalinowskiego świnienia się jej ojca nie przeszkodziły w skrajnie kłamliwym wybielaniu jego przeszłości w wywiadzie opublikowanym w “Wysokich Obcasach” z grudnia 2006 roku. Najwidoczniej liczyła na słabą pamięć lub nawet totalną ignorancję czytelników. Liczyła słusznie, bo o ile wiem, przez kilka miesięcy, aż do czasu mego obecnego tekstu, nikt nie zaprotestował przeciwko jej ordynarnym kłamstwom.

 Aby lepiej wybielić przeszłość swego ojca, Agnieszka Holland użyła starego chwytu różnych dzieci stalinowców. Usilnie stara się zaakcentować – jak to rzekomo w tamtych czasach niemal “wszyscy byli ubrudzeni”. Stwierdza w wywiadzie dla “Wysokich Obcasów”:

 “Nie chciałabym, aby to zabrzmiało jak usprawiedliwienie, ale trudno oceniać wybory moich rodziców bez uwzględnienia kontekstu historycznego. Komunizm był ideą, która wstrząsnęła światem i zgarnęła pod swoje skrzydła rzeszę najbardziej ideowej młodzieży. Dla wielu z nich nie było innej alternatywy dla faszyzmu. Kto jest bez grzechu, niech rzuci kamieniem. W polskiej historii było zaledwie kilku ludzi na tyle zdeterminowanych, obdarzonych tak jasnym widzeniem świata, że mogą być dzisiaj bohaterami narodowymi bez skazy.
 Większość ma w sobie ciemną i jasną stronę przez konieczność dokonywania wyborów w sytuacjach z założenia niejasnych, dramatycznych. Łącznie z budzącymi dziś spory postaciami, jak Dmowski czy Piłsudski. To dotyczy także świętych, jak ojciec Maksymilian Kolbe, który z jednej strony, poświęcił się za człowieka w obozie koncentracyjnym, z drugiej – prowadził przed wojną antysemickie pismo. Kiedy się popatrzy na Zbigniewa Herberta, który przez lata był symbolem spiżowego sprzeciwu, i potem przeczyta się, co tam gadał na rozmowach z ubekami, to się okaże, że ikony nie istnieją”.

 Trudno się nie oburzyć, gdy czyta się, jak Agnieszka Holland porównuje swego ojca – stalinowskiego fanatyka, niszczącego ludzi, z postaciami ucieleśniającymi bezgraniczną miłość do swych bliźnich jak św. Maksymilian Kolbe. Jakże oburzająca jest próba wybielenia stalinowca Hollanda poprzez nikczemne oczernianie Zbigniewa Herberta, poety, który wolał głodować w dobie stalinizmu, niż iść na najmniejszy nawet ukłon wobec reżimu.

 Holland próbowała usprawiedliwić stalinowskie zaangażowanie swoich rodziców również poprzez staranne obrzucanie błotem II Rzeczypospolitej, przedstawianie jej w potwornie przyczerniony sposób. Oto jak wygląda kreślona przez Holland ponura wizja II RP:

 “Problem zaangażowania części pokolenia moich rodziców w komunizm jest tak złożony, że powinniśmy o tym zrobić całą rozmowę. Miało na to wpływ i uwiedzenie ideą sprawiedliwości społecznej, i rozczarowanie Polską okresu międzywojennego, która nie stała się ojczyzną szklanych domów. Demokracja była kulawa, rosły autorytaryzm i nieudolność rządzących, a z drugiej strony, pojawiło się wykluczenie inaczej myślących, prześladowanie mniejszości. Młodzież pochodzenia żydowskiego na co dzień była prześladowana i odtrącona (pałowanie, getta ławkowe, numerus clausus, ekscesy Młodzieży Wszechpolskiej). Nic dziwnego, że szukali miejsca w szeregach partii, która głosiła równość wszystkich ras i dawała wykluczonym poczucie wspólnoty”.

 II Rzeczpospolita ze wszystkimi swoimi błędami i ograniczeniami była i tak prawdziwą oazą demokracji na tle sowieckiej krainy gułagów i wielkich czystek. Tylko ogromna ślepota i zacietrzewienie mogły decydować o wybraniu stalinowskiej Rosji kosztem Polski. Dodajmy, że to optowanie na rzecz Związku Sowieckiego za każdym razem oznaczało równoczesną zdradę Polski, wejście na drogę czerwonej Targowicy.

 Wbrew kłamliwym tłumaczeniom Agnieszki Holland nie ma żadnego usprawiedliwienia dla wieloletniego związania się jej ojca ze stalinizmem i szkodzenia przezeń tym wszystkim, których uważał za wrogów systemu. Pamiętać trzeba jednak, że sam Henryk Holland w końcu zapłacił bardzo wysoką cenę za swój prokomunistyczny wybór.

 Kulisy śmierci H. Hollanda
 W 1954 r. Holland przeszedł błyskawiczną ewolucję poglądów od skrajnego dogmatyzmu do rewizjonizmu. W następnych latach, w czasie zajadłego konfliktu między frakcjami wewnątrzpartyjnymi “Żydów” (puławian) i “chamów” (natolińczyków) przyłączył się oczywiście do frakcji puławian. Przyjaźnił się z czołowymi przywódcami puławian, m.in. z L. Kasmanem, A. Starewiczem, A. Alsterem, J. Finkelszteinem, R. Zambrowskim. 12 listopada 1961 r. doszło do spotkania H. Hollanda z korespondentem francuskiego “Le Monde” Jeanem Wetzem i jego żoną.

 Zapoczątkowało ono ciąg wydarzeń, który doprowadził do tragicznej śmierci H. Hollanda. Podczas spotkania, które odbyło się w mieszkaniu Wetzów, Holland ujawnił zasłyszane od jednego z działaczy partyjnych rewelacje Nikity Siergiejewicza Chruszczowa o okolicznościach śmierci Stalina i obalenia Berii. Holland popełnił ogromną nieostrożność, ponieważ mieszkanie Wetzów, w którym odbywała się rozmowa, było dobrze “zabezpieczone radiofonicznie” z pomocą podsłuchu urządzonego przez MSW. Po ogłoszeniu przez Wetza w “Le Monde” rewelacji zasłyszanych od Hollanda, Władysław Gomułka wpadł w straszliwą irytację, podsycaną przez sugestie moczarowców nieznoszących puławian. Gomułkę rozwścieczyła groźba zarzutów z Moskwy, że z Polski wyciekają na Zachód komunistyczne tajemnice, takie jak wspomniane zwierzenia Chruszczowa na XXII Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego o okolicznościach obalenia Berii.

 W rezultacie śledztwa podjętego przez MSW 19 grudnia 1961 r. aresztowano Hollanda. Holland nie ukrywał faktów i złożył obszerne zeznanie. Nie spodziewał się sankcji prokuratorskiej, myślał, że może go spotkać tylko kara partyjna za niedyskrecję. Tym bardziej wstrząsnęła nim wiadomość, że może grozić mu co najmniej 5 lat więzienia na podstawie drakońskiego dekretu o stanie wojennym. W takich warunkach doszło 21 grudnia 1961 r. do samobójczego skoku Hollanda z okna jego mieszkania podczas rewizji prowadzonej przez SB.

 Przez wiele lat toczyły się spory wokół kulisów śmierci Hollanda. Niektórzy autorzy, tak jak np. Jerzy Eisler, głosili sugestie o zamordowaniu Hollanda. Badacz IPN Krzysztof Persak jednoznacznie przekreślił domniemania, w oparciu o materiały MSW, do których dotarł. Wskazał na złożone przyczyny samobójstwa Hollanda. W opinii Persaka (op. cit., s. 257): “Niewykluczone, że Holland poczuł się w pewnym sensie zdradzony przez kierownictwo partii, za której lojalnego członka nadal się uważał. Jego zachowanie w śledztwie było przejawem dyscypliny partyjnej, a mimo to został wydany w ręce aparatu bezpieczeństwa. Zapewne takie potraktowanie boleśnie ubodło też jego ambicję. Był egocentrykiem, zdaje się, ze skłonnością do narcyzmu. To, że z nim, starym komunistą i znanym publicystą partyjnym, postąpiono jak ze zwykłym obywatelem, musiało godzić w jego wysokie poczucie własnej wartości.

 Aresztowanie i zarzut z art. 7 Małego Kodeksu Karnego oznaczały cios w plany życiowe Hollanda, który w 1962 r. miał wyjechać na atrakcyjne 6-miesięczne stypendium Fundacji Forda. Wszystko to miało teraz zostać przekreślone. Do tego doszła trudna sytuacja osobista po rozwodzie z I. Rybczyńską, poczucie osamotnienia i nasilenie choroby nerek”.

 Początki kariery A. Holland
 Samobójcza śmierć ojca musiała wycisnąć wielkie piętno na świadomości Agnieszki Holland. Można i trzeba docenić siłę jej przeżyć. Nie może to jednak oznaczać aprobaty dla bezkrytycznego wybielania przez nią ojca, który przez wiele lat był bezdusznym, zajadłym stalinowcem. Trudno pogodzić się również z jej atakami na Kościół, polskość i patriotyzm, które wcześniej już były atakowane przez jej ojca, począwszy od jego udziału w środowisku KPP – partii zdrady narodowej.

 Początki kariery filmowej A. Holland przypadły na lata 70. – czas rozwoju tzw. kina moralnego niepokoju. Zrealizowała wówczas m.in. takie filmy jak: “Aktorzy prowincjonalni”, “Gorączka” i “Kobieta samotna”. Była cały czas ogromnie lansowana przez Andrzeja Wajdę. Już w latach 70. zaznaczył się w twórczości filmowej Holland bardzo silnie akcentowany feminizm, zwłaszcza w telewizyjnym filmie “Coś za coś” (1977 r.). Bohaterka filmu, pani docent, rezygnuje z posiadania dzieci, bo chce zrobić karierę.

 W momencie wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia 1981 r., Holland przebywała na Zachodzie. Zdecydowała się tam pozostać na stałe, co otworzyło nowy rozdział w jej karierze filmowej. Bardzo silnie została ona zdominowana przez komercyjność, dążenie do sukcesu kasowego za wszelką cenę, nawet z ewidentną szkodą dla prawdy. Nader często Holland dawała przy tym wyraz relatywizmowi, zacieraniu jasnych, precyzyjnych granic między dobrem a złem.

 Zajadła niechęć do Kościoła katolickiego
 W wypowiedziach, działaniach i twórczości Agnieszki Holland wciąż zaznaczała się wyraźna niechęć do religii, a w szczególności do Kościoła katolickiego. Jak pisała o niej Małgorzata Sadowska w tekście “Agnieszka Holland nie chodzi do kościoła” (“Przekrój” z 30 listopada 2006 r.): “Dorastała w ateistycznym domu (rodzice byli komunistami), pod wielkim wpływem mamy, która wiarę w życie pozagrobowe uważała za dowód słabości człowieka, który nie jest w stanie udźwignąć tragiczności swojej kondycji. Zaś od ojca pochodzącego z zasymilowanej żydowskiej rodziny, jak sama mówi, ‘żydowskiego dziedzictwa nie dostała w ogóle’”.

 Nigdy nie miała żalu do rodziców, że nie wprowadzili jej w metafizyczną stronę świata.

 “Mama wyposażyła mnie w system wartości na tyle spójny, atrakcyjny i szlachetny, że zawsze czułam, że mam silny kościec moralny czy życiowy. To była baza, dzięki której mogłam dokonywać później wolnych wyborów. Tymczasem w katolicyzmie, w jego często bezmyślnej obrzędowości, jest pewien rodzaj ułatwienia. Człowiek czuje się zwolniony z zadawania sobie pytań o sens własnego działania. Szczególnie w polskim Kościele koncepcja wolnej woli jest nieustająco kwestionowana przez praktykę (…)”.

 Agnieszka Holland bardzo krytycznie przygląda się polskiemu wydaniu katolicyzmu. Jest przekonana, że przez słabość naszej “amatorskiej” wciąż demokracji Polacy są bardziej podatni na “szantaż religijnych wartości”. Polityków, którzy posługują się katolicyzmem jako maczugą, nazywa – parafrazując premiera Kaczyńskiego – “‘łże-chrześcijanami’. (…) A fakt, że w Polsce bardzo wielu księży, biskupów czy instytucji związanych z Kościołem, jak Radio Maryja, używa antysemityzmu jako broni religijno-politycznej, świadczy właśnie o ‘łże-chrześcijaństwie’”.

 Usprawiedliwiając swe skrajne uprzedzenia do Kościoła katolickiego, A. Holland głosi, że jakoby została przez Kościół “odtrącona”, twierdząc:

 “Księża, z którymi miałam do czynienia, nie chcieli mnie do Kościoła przyjąć. Nie wiem, czy ze strachu, że mogą mieć kłopoty, bo nie jestem pełnoletnia, czy dlatego – a w jednym wypadku na pewno dlatego – że byli antysemitami. Uważali, że skoro mój ojciec był Żydem, wyklucza mnie to z katolickiej wspólnoty”.

 W swych wypowiedziach wielokrotnie atakowała katolicyzm, szczególnie mocno krytykując “polski katolicyzm”. W wywiadzie dla “Tygodnika Kulturalnego” z 23 lipca 1989 r. twierdziła, że “polska literatura (…) zawsze grzeszyła (…) katolicko-patriotyczną sztywnością”. W wywiadzie dla “Super Expressu” z 23-24 września 1995 r. wyznała: “Nie mam specjalnych sympatii ani dla katolicyzmu, ani dla Kościoła, ani tym bardziej dla kleru”.

 W innym wywiadzie – dla “Wysokich Obcasów” z 23 grudnia 2006 r. zarzucała, że “polski katolicyzm był zawsze filozoficznie szalenie płytki, patriotyczno-polityczny, a nie teologiczny czy mistyczny”. W tymże 2006 r. demonstracyjnie dała szczególny wyraz swej wrogości do Kościoła poprzez sfotografowanie się w koszulce z napisem “Nie chodzę do kościoła”. “I trzeba przyznać, że to hasło doskonale na niej leżało” – komentowała dziennikarka “Przekroju” (nr z 30 listopada 2006 roku). Należała do osób najaktywniej atakujących słynny film Mela Gibsona “Pasja” za rzekomy antysemityzm.

 Antykatolickie fobie Agnieszki Holland znalazły bardzo wyraźne odzwierciedlenie w jej twórczości filmowej. Począwszy od filmu “Zabić księdza” (1988 r.), gdzie świadomie zdeformowała postać księdza Jerzego Popiełuszki i wyraźnie upiększyła postać jego esbeckiego mordercy. W filmie “Trzeci cud” (1992 r.) ukazała postać wątpiącego księdza. Zarówno w tym filmie, jak i w innych (m.in. “Julia wraca do domu”) Holland starała się upowszechniać ideologię New Age, służącą zastępowaniu religii przez wypełnianie przestrzeni duchowej i religijnej w społeczeństwach opisami zjawisk paranormalnych, rzekomych świeckich cudotwórcach, etc. W bretońskim domu A. Holland można znaleźć obrzędowe meksykańskie figurki i laleczki wudu – “o ich niebezpiecznej mocy Holland miała się ponoć osobiście przekonać” – pisała dziennikarka “Przekroju” (nr z 30 listopada 2006 roku).

 Stosunek Holland do duchowieństwa dobrze ilustruje stwierdzenie, które wymknęło się jej w wywiadzie dla “Rzeczpospolitej” z 25-26 listopada 2006 r.: “Interesują mnie ludzie dokonujący ekstremalnych wyborów życiowych. Terroryści, księża”. Zestawienie obok siebie terrorystów i księży jako “ekstremistów” to kolejny dość szczególny produkt mentalności Agnieszki Holland.

 Współczucie dla mordercy z SB
 Ateistka A. Holland, pełna niechęci do katolicyzmu, bez skrupułów sięgnęła po temat heroicznej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, głównie dla celów komercyjnych. Celów bardzo wyraźnie odciskających swe piętno na twórczości filmowej A. Holland, w szczególności na jej filmach kręconych po pozostaniu na Zachodzie w grudniu 1981 roku. Przy tym nastawieniu A. Holland na komercję, nie mówiąc o jej zajadłej niechęci do Kościoła, nieważne były prawdziwe fakty o męczeństwie słynnego katolickiego księdza. W recenzji poświęconej filmowi Holland “Zabić księdza” Maciej Pawlicki pisał: “Centralną postacią filmu jest nie ofiara, ale kat, nie ksiądz Popiełuszko, ale jego zabójca, kapitan Piotrowski. Historia opowiedziana zostaje z jego punktu widzenia, przez jego decyzje i jego działania” (por. recenzja M. Pawlickiego “Zabić znaczy przegrać”, “Tygodnik Kulturalny” z 26 lutego 1992 roku).

 Stefan Mucha w recenzji w tygodniku “Ład” (12 listopada 1989 r.), przedrukowanej z drugoobiegowego pisma młodych katolików “Nowa” (nr 5-6 z 1989 r.), również dał wyraz swemu bardzo krytycznemu stosunkowi do filmu “Zabić księdza”, pisząc m.in.: “Niestety, film nie podobał mi się od początku do końca. Raził, drażnił i denerwował, po prostu rozczarował. (…) Agnieszka Holland twierdzi, że po skończeniu filmu była bardzo zmęczona odpowiedzialnością przed wszystkimi: Watykanem, Polakami, księżmi, producentami i dystrybutorami. Skoro więc czuła się przede mną, jako Polakiem, odpowiedzialna, to mam prawo uważać, że lepiej, gdyby tego filmu nie zrobiła”.

 Maciej Pawlicki w cytowanej już recenzji z filmu “Zabić księdza” tak konkludował, komentując skutki współpracy Holland z komercyjnymi producentami zachodnimi: “(…) Wyraźnie widać, że Holland wielokrotnie iść musiała na kompromisy, które niekiedy niebezpiecznie zbliżają się do granicy dobrego smaku”.

 Ta skłonność do ciągłych wielkich kompromisów z komercją cechuje ciągle filmy Holland, choćby jej najbardziej okrzyczany film “Europa, Europa”, tworzony wyraźnie według różnych uproszczonych stereotypów. Obok ciekawej postaci głównego bohatera Szymona Perela, młodego Żyda ratującego się dzięki udawaniu Niemca i działającego w Hitlerjugend, obserwujemy obraz młodego Polaka – “antysemity”, który płaci w końcu śmiercią za swą antysemicką zajadłość i obraz dobrego Niemca. W “Przeglądzie Tygodniowym” z 29 marca 1992 r. komentowano film “Europa, Europa” jako kolejny dowód na to, że Agnieszka Holland “(…) idzie na bardzo poważne kompromisy z koniunkturalnie reagującym tzw. widzem masowym (…)”.

 Komercyjne względy maksymalnie oddziaływały również na późniejsze filmy A. Holland. Nader typowy pod tym względem był jej głośny obraz “Kopia mistrza” (o Beethovenie). To maksymalny skok w komercję na użytek amerykańskiego widza.

 Agnieszka Holland uparcie kontynuuje ataki na obecnie rządzącą elitę władzy za jej bardzo krytyczny stosunek do PRL. W wywiadzie dla “Polityki” z 2 grudnia 2006 r. stwierdziła, że “należałoby zrobić film o generacji, która spędziła całe życie w systemie, który następnie został całkowicie zanegowany. A więc również zostały zanegowane ich osiągnięcia, ich system wartości, codzienność, radości, smutki, wielkości i upadki. Wszystko zostało przekreślone”.

 W tymże wywiadzie A. Holland ostro zaatakowała braci Kaczyńskich za ich krytyczny stosunek do patologii III Rzeczypospolitej, mówiąc: “Idźmy dalej, rok 1989, powstała nowa Polska. Przyszli Kaczyńscy i ten okres też zanegowali. Kolejne pokolenie dowiaduje się, że to, co robiło, nie miało sensu. Nic dziwnego, że ludzie są w depresji. Gospodarka się rozwija, jest więcej sklepów i więcej telefonów komórkowych, ale ich poczucie sensu zostało tak głęboko zranione, że nie wiem, jak można na tym budować zdrowe życie społeczne. Jeżeli bym robiła film na ten temat, to chciałabym pokazać, że każde życie ludzkie ma sens i wartość. To znaczy wrócić do zasad chrześcijańskich, o których nasi obecni czołowi politycy kompletnie zapomnieli. Zapomnieli, czego nauczała ich Ewangelia i czego nauczał ich ukochany papież, któremu stawiają pomniki. Dlatego nazywam ich łże-chrześcijanami”.

 “Moczarowcy” w dzisiejszej elicie władzy?!
 Agnieszka Holland najdalej posunęła się w swoich atakach na braci Kaczyńskich i innych obecnie rządzących polityków w wywiadzie udzielonym Romanowi Pawłowskiemu dla dodatku “Gazety Wyborczej” – “Wysokich Obcasów” z 23 grudnia 2006 roku. Ni mniej, ni więcej oskarżyła obecną ekipę rządzącą o “wątki endekoidalno-moczarowsko-gomułkowskie”, czyli o antysemityzm. Zarzucała, że atak na KPP jest dla Jarosława Kaczyńskiego tym samym, czym atak na syjonistów dla Gomułki. Do ataku na rządzących polityków wyraźnie zachęcił A. Holland dziennikarz “Wyborczej” R. Pawłowski, uskarżając się w skierowanym do reżyserki pytaniu na tropienie spadkobierców Komunistycznej Partii Polski (KPP) przez J. Kaczyńskiego (przypomnijmy, że w obecnej “Wyborczej” aż roi się od dzieci znanych KPP-owców!).

 Odpowiadając na pytanie Pawłowskiego, A. Holland stwierdziła m.in.: “Jest mi bardzo przykro, że najobrzydliwsze polskie wady powracają i mają taki oddźwięk w społeczeństwie. (…) Wątki endekoidalno-oenerowskie, moczarowsko-gomułkowskie, które pojawiają się w dzisiejszej elicie władzy, są mi obce, wstrętne. (…) Żydzi to niezręczny temat dla polityków, nie używa się go wprost, chociaż jeśli się powie ‘KPP’, to za tym idzie skojarzenie z Żydami. KPP w kontekście wypowiedzi premiera znaczy to samo, co syjoniści za Gomułki. Nie mówiąc o tym, że promowanie ojca Rydzyka daje placet dla antysemityzmu”.

 W dalszym ciągu wywiadu dla “Wysokich Obcasów” Holland oskarżyła obecne rządy za rzekome przywrócenie autorytaryzmu w Polsce. Pocieszyła jednak czytelników, że “Powrót autorytaryzmu w Polsce nie zagraża równowadze światowej”.

 Oskarżając rządzącą dziś w Polsce prawicową ekipę stwierdziła, że: “Politycy sami sobie przyprawiają niebezpieczną gębę, która burzy zaufanie społeczne do nich wszystkich, zniechęca ludzi do aktywności i poczucia współodpowiedzialności za kraj. Wszystko inne jest tego pochodną. I to, że elity nie reagują na ewidentnie skrajne i zbrodnicze poglądy, i to, że ludzie zamykają się w kręgu prywatnych spraw, i to, że wskaźnik wzajemnego zaufania jest w Polsce najniższy w Europie”.

 Jedną z najbardziej skandalicznych części wywiadu z tropicielką “polskiego antysemityzmu” był fragment poświęcony postaci nieżyjącego od dziesięcioleci proboszcza z Jedwabnego ks. Józefa Kęblińskiego. Pawłowski zapytał: “Czy tematem na film może być historia proboszcza z Jedwabnego Józefa Kęblińskiego, świadka zagłady jedwabieńskich Żydów, których wymordowali jego parafianie? Zrobiłaby Pani o nim film z empatią?”. Przypomnijmy tu, że empatia to zdolność rozumienia i odczuwania stanów psychicznych innych ludzi, wczuwania się w ich przeżycia. Szokująco zabrzmiała odpowiedź A. Holland: “Dlaczego nie? Skoro można zrobić film z empatią o Adolfie Hitlerze”. Jakże pozbawione choćby cienia dobrego gustu, wręcz chamskie było to porównanie ks. J. Kęblińskiego z A. Hitlerem. Było to nikczemne poniewieranie pamięci o odważnym księdzu, który zasłużył się w ratowaniu Żydów w Jedwabnem (odsyłam tu do ciekawego wspomnienia senatora prof. Ryszarda Bendera o ks. J. Kęblińskim w “Głosie” z 2001 roku).

 Jadowite napaści na rządzącą prawicę
 Agnieszka Holland jest aż nadto typową wyznawczynią “moralności Kalego”. Wybielaczka komunizmu, z werwą usprawiedliwiająca stalinowską kolaborację swego ojca, tym chętniej wyżywa się w fanatycznych wręcz atakach na rządzącą prawicę. Swoją pozycję znanej w skali międzynarodowej reżyserki filmowej nadużywa dla mentorskich bluzgów nienawiści przeciw obecnym elitom władzy.

 Symptomatyczny pod tym względem był fanatyczny, pełen antyprawicowych i antynarodowych fobii wywiad z Holland zamieszczony w “Rzeczpospolitej” z 25-26 listopada 2006 roku. Wywiad iście po orwellowsku zatytułowany “Oczyścić się z nienawiści”, choć słowa te powinny dotyczyć przede wszystkim opanowanej przez dziką nienawiść reżyserki (wywiad, którego szczególnie powinna się wstydzić “Rzeczpospolita” za nagłośnienie takiej porcji fanatyzmu i jątrzenia).

 Oto kilka, jakże typowych fragmentów z zajadłego słowotoku Agnieszki Holland:

 “(…) Jednak osobiście wyższy stopień irytacji osiągam, gdy śledzę głupotę polskiej polityki i zachowania ludzi, którzy psują mój kraj. (…) W Polsce widzę pana Kaczyńskiego, który po wyborach zaczyna swoją wypowiedź od słów: ‘Mimo niespotykanych ataków na nas, mimo nagonki…’. Tak mówi człowiek, który ma pełną władzę nad mediami, przynajmniej tymi publicznymi, dominującymi. Nie potrafi powiedzieć: ‘Może zrobiliśmy jakiś błąd, może ludzie nas nie zrozumieli…’. Zamiast tego następuje bluzg. Przeraża mnie ten rodzaj arogancji i brak szacunku dla innego człowieka. Przeciwnik polityczny nie jest przecież wrogiem (…). Sami te autorytety, w jakie zresztą nigdy nie byliśmy bogaci, zabijamy. Ale jeśli przygotowuje się nagonki na ludzi, którzy tak wiele zrobili dla Polski na niwie społecznej, patriotycznej i artystycznej, to czego można się spodziewać? (…) Dlaczego całą elitę kraju niszczą demokratycznie wybrane władze? Jak można nazwać inteligencję łże-elitą? (…)”.

 Najskrajniejszą chyba bzdurą wypowiedzianą przez Holland w cytowanym wywiadzie jest jej stwierdzenie, że w Polsce

 “(…) pejzaż mentalny jest okropny. Nie mogę się pogodzić z tym, że w moim kraju wprowadza się do życia publicznego język nienawiści, pomówień i kłamstw, jakiego nigdy przedtem tu nie było. I nie ma nigdzie w cywilizowanym świecie. Kiedy przyjeżdżam do Warszawy, włączam telewizor i słucham debat polskich polityków, to – z miłym wyjątkiem trzech kandydatów na prezydenta Warszawy – włosy mi się na głowie jeżą. Brutalne ataki, całkowity brak odpowiedzialności za słowo, straszna forma. We Francji debaty polityków odbywają się na innym poziomie. W Stanach też”.

 Nader celnie wypunktował te idiotyczne pomówienia Holland Stanisław Michalkiewicz w felietonie zamieszczonym w “Naszej Polsce” z 5 grudnia 2006 r., pisząc:

 “Wróćmy jednak do rozkazu oczyszczenia się z nienawiści. Agnieszka Holland twierdzi, że w Polsce do życia publicznego wprowadza się język nienawiści, pomówień i kłamstw, jakiego nigdy przedtem nie było. No proszę: nigdy przedtem. A więc języka nienawiści, pomówień i kłamstw nie było ani za Stalina, ani za Gomułki, ani za Gierka, ani za Urbana w stanie wojennym? Najwyraźniej, bo czy te oczy mogą kłamać? Agnieszka Holland jest przecież dużą dziewczynką, co to nawet Stalina jeszcze nieźle pamięta, więc wie, co mówi. A mówi, właściwie naucza, że przeciwnik polityczny nie jest przecież wrogiem. Tak samo pewnie uważał też jej ojciec, Henryk Holland, który w okresie stalinowskim wypisywał po gazetach artykuły grzmiące przeciwko zaplutym karłom reakcji. To była rycerska rywalizacja, rodzaj dobrotliwego przekomarzania, a prawdziwa nienawiść przyszła dopiero teraz, z Kaczyńskimi, co to w zuchwałości swojej podnieśli rękę nawet na razwiedkę”.

 Można podziwiać “kunszt” manipulacji, z jaką A. Holland przeciwstawia potępianym przez siebie “niecywilizowanym” Kaczyńskim i innym prawicowym politykom Jolantę Kwaśniewską jako odpowiedni wzorzec dla Narodu. Według Holland, właśnie “Pani Kwaśniewska okazała pewną klasę, elegancję i umiarkowanie”. Zgodzić się tu znów trzeba z komentarzem red. S. Michalkiewicza:

 “(…) Szkoda, że Agnieszka Holland nie powiedziała, kiedy to wszystko pokazała. Czy umiarkowanie w okresie uwłaszczania nomenklatury, czy klasę podczas biesiad z panami Żaglem, Kuną i lobbystą Dochnalem? Dobrze byłoby wiedzieć takie rzeczy dokładnie, żeby omyłkowo nie okazać umiarkowania, dajmy na to, przy Żaglu, a znowu klasy – przy przekształceniach własnościowych”.

 Wśród kłamstw zawartych w wywiadzie A. Holland znajdujemy oskarżenie pod adresem rządzących polityków: “Jak można opluwać Miłosza, Kuronia, Herberta? Ilu takich ludzi mamy? To jest podcinanie gałęzi, na której samemu się siedzi”. Oskarżenie było wyraźnie skierowane pod złym adresem. Nikt z rządzących teraz polityków nie atakował Miłosza czy Kuronia, choć wiele z ich poczynań i oświadczeń zasługiwało nieraz na bardzo ostrą krytykę. Obrzydliwym pomówieniem zaś jest przypisywanie prawicy opluwania Herberta. Wielkiego poety konsekwentnie opluwanego przez “czerwonych” i “różowych”. Przypomnijmy tu choćby sławetnego chuligana pisarza Tomasza Jastruna, który oskarżył już nieżyjącego i niemogącego się bronić poetę o rzekomą ciężką chorobę psychiczną. To “różowi” i “czerwoni” lewacy z uporem blokowali pokazanie w telewizji słynnego filmu Jerzego Zalewskiego o Zbigniewie Herbercie, głównie z powodu jego bardzo ostrych i zasłużonych słów na temat Miłosza i Michnika. To śledcze dziennikarki “Wyborczej” Anna Bikont i Joanna Szczęsna “popisały się” 29 kwietnia 2000 r. obrzydliwym pomówieniem pod adresem Z. Herberta – w rozmowie z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim.

 Wybielając PRL i komunizm, A. Holland atakuje rządzącą prawicową elitę za skrajny krytycyzm wobec upadłego systemu, uskarżając się:

 “(…) życie kilku generacji, których młodość i dojrzałość przypadła na czas PRL, zostało zanegowane. Nagle wszystko, co ludzie tam osiągnęli, zostało odarte z jakiejkolwiek wartości. To potworna kontuzja. A ten stan przeciąga się, bo teraz politycy negują wartości następnych kilkunastu lat. (…) Każda kolejna ekipa neguje wszystko, co było przedtem. Na takiej podstawie nie da się budować niczego mocnego”.

 Wkrótce potem A. Holland przechodzi do ataku Radia Maryja i jego słuchaczek, stwierdzając: “Irytuje mnie polityka ojca Rydzyka, dziwię się fanatyzmowi ‘moherowych beretów’, ale nie mogę patrzeć na tych ludzi jak na jakieś insekty”.

 Jakże cynicznie brzmi po obelgach A. Holland pod adresem rzekomego fanatyzmu “moherowych beretów” jej uspokajające stwierdzenie, że jednak “nie może patrzeć na tych ludzi jak na jakieś insekty”! Trudno w tym kontekście nie zgodzić się z wymową ironicznego komentarza red. S. Michalkiewicza w “Naszej Polsce”:

 “Czy już cała klasa widzi, jaka szlachetna i wzniosła jest Agnieszka Holland? Takie poświęcenie wypada docenić, zwłaszcza kiedy zrozumiemy, że wymaga ono powściągnięcia instynktownej skłonności. W takiej sytuacji jasne jest, że nie wypada już pytać, dlaczego właściwie polityka ojca Rydzyka jest taka irytująca, na czym polega fanatyzm moherowych beretów i co w nim takiego złego, bo każdy chyba rozumie, że wobec Agnieszki Holland powinno przepełniać nas już tylko uczucie głębokiej wdzięczności. Ileż to trudu włożył Stalin i Berman, żeby nauczyć nas tolerancji, ileż kości nałamał Różański z Fejginem, ileż płomiennych artykułów napisał Holland, a ciemna masa po staremu nic nie może zrozumieć, że tolerancja polega przecież na tym, żeby Giertycha nie wpuszczać do szkoły pod żadnym pozorem, że w porządnej szkole tylko mełamedzi…”.

 “Polska nie jest Europą”
 Skrajna tropicielka rzekomego “polskiego antysemityzmu” Agnieszka Holland znana jest z równoczesnego ciągłego nagłaśniania skrajnie negatywnych uogólnień na temat Polski i Polaków. Przeglądałem sporą porcję wywiadów A. Holland dla różnych polskich czasopism i gazet i nigdzie nie znalazłem w nich nawet jednego dobrego zdania na temat Polaków i w ogóle spraw polskich. Tym więcej było tam za to przeróżnych skrajności i fałszywych uogólnień, piętnujących przeróżne polskie zachowania i cechy Polaków. Oto kilka typowych przykładów z wynurzeń tak nagłaśnianej reżyserki filmowej.

 W wywiadzie dla “Tygodnika Kulturalnego” z 23 lipca 1989 r. Holland stwierdzała:

 “Muszę przyznać, że irytuje mnie w polskiej kulturze łatwość, z jaką przychodzi jej eksterioryzacja zła, jej skłonność do obarczania odpowiedzialnością za zło zawsze kogoś z zewnątrz. Ma to konsekwencje we wszystkich dziedzinach życia, także i w sztuce (…). Nieprzyjmowanie na siebie współodpowiedzialności za istniejące zło mści się również w życiu codziennym. Polacy tak się już zżyli z myślą, że winni są INNI – Rosja, komuniści, dziejowe fatum – że stali się niemal niezdolni do stwierdzenia, że robią coś źle, i że powinni robić to lepiej (…). Myślę, że jeśli brać pod uwagę tę specyficznie polską ucieczkę przed odpowiedzialnością i kompletną ruinę etosu pracy, to można powiedzieć, że Polska nie jest Europą”.

 Jakże podobnie A. Holland atakowała rzekome negatywne cechy Polaków w późniejszym o 17 lat wywiadzie, udzielonym w grudniu 2006 r. dodatkowi “Gazety Wyborczej” – “Wysokim Obcasom”. Stwierdzała, tam m.in.:

 “Polacy mają pewną skłonność do niedojrzałości (…). Łatwo ich zmanipulować ideologicznie. Już kilka razy za to zapłaciliśmy wysoką cenę i płacimy do dzisiaj (…). Polacy nie mieli siły, żeby skonfrontować się ze złem w sobie. Zawsze to zło było eksterioryzowane, zawsze zły był inny, czy to byli Rosjanie, Niemcy, komuniści, czy Żydzi. Teraz się do tego wraca, ekipa PiS trafnie wyczuła, że Polacy są strasznie zmęczeni i mają potrzebę uproszczenia świata i dowartościowania siebie samych. Jedyny sposób to eksterioryzować zło. Ostatnio te kompleksy się wręcz legalizuje, na przykład wprowadzając absurdalny i haniebny artykuł do nowej ustawy lustracyjnej, przewidujący karę więzienia za ‘publiczne pomawianie narodu polskiego o zbrodnie’ (…)”.

 Cytowane wyżej kłamliwe stwierdzenia Holland są wprost absurdalne. Wprost szokuje oskarżanie Polaków o to, że dają się “łatwo zmanipulować ideologicznie”. Nonsensu tego typu oskarżeń najlepiej dowodzi fakt, że właśnie Polacy dali dużo więcej przykładów oporu przeciwko zniewoleniu komunistycznemu niż jakikolwiek inny naród w Europie i w świecie. Przypomnijmy tylko takie fakty, jak zbrojny opór niepodległościowego podziemia przeciw komunizmowi w latach 1944-1947, powstanie poznańskie w czerwcu 1956 r., październik 1956 r., wystąpienia w Nowej Hucie i szeregu innych miast polskich w obronie kościołów na początku lat 60., bardzo szeroka skala wystąpień w obronie Kościoła katolickiego z okazji Milenium w 1966 r., manifestacje studenckie 1968 r., bunt robotników Wybrzeża w 1970 r., protesty robotnicze 1976 r. w Radomiu i Ursusie, 16-miesięczna epopeja “Solidarności” w latach 1980-1981, strajki robotnicze 1988-1989.

 Odnośnie do innych zarzutów A. Holland zapytajmy, czy naprawdę trzeba przypominać, że Polacy mieli aż nadto uzasadnione prawo do winienia zaborców za swe krzywdy w ciągu 123 lat niewoli, a nie mieli prawa do oskarżeń Niemców i Sowietów za popełnione na nas zbrodnie? Atakowany przez Holland jako haniebny artykuł ustawy lustracyjnej jest wręcz konieczny w sytuacji, gdy nasilają się coraz mocniej różnego typu antypolskie oszczerstwa w stylu M. Safjana, A. Całej czy M. Cichego.

 Dodajmy, że A. Holland do znudzenia powiela swe negatywne uogólnienia o Polakach. W wywiadzie dla “Rzeczpospolitej” z listopada 2006 r. znów uskarżała się, że: “Polacy zawsze mieli skłonność do zrzucania winy na innych i nieprzyjmowania odpowiedzialności za własne decyzje”.

 W ostatnich latach A. Holland wyraźnie zwiększyła swe ingerowanie w sprawy tak wyraźnie nielubianego przez nią kraju. Na przykład wsławiła się mało chlubnym współudziałem w proteście kilku osób sprzeciwiających się wzniesieniu przy placu Grzybowskim w Warszawie pomnika ofiar ludobójstwa dokonanego przez Ukraińską Powstańczą Armię na Kresach Wschodnich. Dla Holland i współuczestników tego niesławnego protestu (m.in. B. Geremka i znanego z antypatriotycznego fanatyzmu “chorego z nienawiści” Tomasza Jastruna), za pomysłem wzniesienia pomnika kryje się intencja “szerzenia nienawiści”. Jakoś nikt nie zarzuca tego typu intencji rozlicznym pomnikom w różnych krajach świata ku czci żydowskich ofiar holokaustu, ponieważ byłoby to od razu uznane za coś obłędnego. Tylko Polaków dziwnie atakuje się za chęć upamiętnienia ofiar popełnionego na nich ludobójstwa.

 Upowszechniając w swych wywiadach skrajnie uczerniony obraz Polski i Polaków, Holland dziwnie zapomina, że została wylansowana najpierw w Polsce i właśnie tym tak atakowanym przez nią Polakom zawdzięcza swe pierwsze docenienie, zanim została zauważona w świecie. Dosadnie przypomniała o tym Holland i innym “zniesmaczonym polskimi barbarzyńcami” twórcom publicystka Teresa Kuczyńska, pisząc w tekście “Twórcy na kozetce Freuda” (“Tygodnik Solidarność” z 8 grudnia 2006 r.): “Wszyscy polscy twórcy, którzy robili i robią kariery za granicą, najpierw zdobyli uznanie i sławę w kraju. Uznanie tych rodaków, którymi tak gardzą. (…) Zatem panie i panowie twórcy, którzy tak wybrzydzacie na ten kraj, na rodaków. Jeżeli tak plujecie w nich, to plujecie na samych siebie. Bo to oni zrobili z was tych, którymi jesteście. Uznanych pisarzy, malarzy, reżyserów”.

 Warto przypomnieć tu dość szczególne uzasadnienie A. Holland, dlaczego nie zamierza wrócić do Polski z Francji, gdzie mieszka od 1981 roku. Holland tłumaczyła swą niechęć do powrotu tym, że parę rzeczy przeszkadza jej w Polsce “w sposób dojmujący”. A konkretnie: “Przeszkadza mi antysemityzm oraz głupota, cynizm i korupcja polityków”. Przypomnijmy więc, że we Francji wcale nie brakowało i nie brakuje korupcji polityków (vide słynna historia samobójstwa premiera Beregovoya, przyłapanego na korupcyjnej aferze, czy pośmiertnie ujawnione nieczyste sprawki jeszcze sławniejszego prezydenta Mitteranda). Co się zaś tyczy antysemityzmu, to we Francji jest on bez porównania większy niż w Polsce (zaznaczył to niedawno b. ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss), jest on nawet chyba najsilniejszy w całej dzisiejszej Europie.

 Dobrana “rodzinka”
 Skłonność do szukania głównie ciemnych cech u Polaków wyraźnie podziela również siostra Agnieszki Holland – reżyser filmowy Magdalena Łazarkiewicz. Już przed laty napisała na zamówienie niemieckiego (!) producenta Arthura Braunera scenariusz filmu “Pogrom”, opartego na wydarzeniach zbrodni kieleckiej z 4 lipca 1946 roku. Oczywiście scenariusz ten był jak najdalszy od przypomnienia roli faktycznych NKWD-owskich i ubeckich sprawców tej komunistycznej zbrodni. Magdalena Łazarkiewicz znana jest również z szukania komercyjnego rozgłosu za wszelką cenę. Słynny był kiedyś jej pomysł na promocję jednego ze swych filmów za pomocą nagłośnienia w ramach reklamy krótkiego fragmentu, nacechowanego ordynarną, obsceniczną erotyką. Kilka stacji telewizyjnych, skądinąd dalekich od prawicy, odrzuciło wymyśloną przez M. Łazarkiewicz reklamę, uznając ja za pornograficzną i wyzutą z wszelkiego gustu.

 Do fobii córek Hollanda wyraźnie dostosował się swymi poglądami również mąż Magdaleny Łazarkiewicz – reżyser Piotr Łazarkiewicz. W 1995 r. P. Łazarkiewicz z werwą dołączył się do nagonki na program W. Cejrowskiego “WC Kwadrans”, w sposób szczególnie agresywny oskarżając go o krzewienie ideologii faszystowskiej. Jako członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej SA Łazarkiewicz skierował 10 marca 1995 r. do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji list, którego główne myśli cytuję niżej za artykułem red. Stanisława Michalkiewcza: “Ciemnogród – Jasnogród” (“Najwyższy Czas”, nr 8 z 1996 roku): “Wojciech Cejrowski lży i wyśmiewa ludzi o innych niż on poglądach (…). Ulubionym celem prześmiewczych ataków Cejrowskiego są wybrane doniesienia z prasy, głównie zagranicznej – opisujące wszelkiego rodzaju zdarzenia wykraczające poza mentalność kołtuna (…). Co stoi za ‘WC Kwadransem’? Mentalność szeroko rozumianego kołtuna (…) tego samego, który jest zawsze wrogiem postępu (…) tego, który sprawia, że ciągle jeszcze istnieją wielkie połacie Ciemnogrodu (…). ‘WC Kwadrans’ budzi moje najgłębsze oburzenie i wywołuje odrazę. Nie mogę pojąć, jak to możliwe, by w Telewizji Polskiej pojawiła się audycja, której prowadzący w jawny sposób propaguje ideologię f…” (wykropkowanie S. Michalkiewicza).
 Atak Piotra Łazarkiewicza na Wojciecha Cejrowskiego został wsparty przez wystosowany również do KRRiT list jego syna Antoniego Łazarkiewicza wraz z 60 podpisami uczniów i nauczycieli liceum, do którego uczęszczał.
 Przypomnijmy tu, że Cejrowski zareagował na napaść P. Łazarkiewicza skierowaniem sprawy do sądu. W pierwszej instancji Łazarkiewicz został skazany wyrokiem nakazującym mu przeproszenie Cejrowskiego za “obraźliwe słowa i nieprawdziwe zarzuty”. Sprawa ciągnęła się jednak dalej w różnych instancjach i ostatecznie zakończyła uwolnieniem Łazarkiewicza od zarzutów dzięki “odpowiedniej” prawno-politycznej decyzji Sądu Najwyższego.
 Podobnie jak żona i szwagierka P. Łazarkiewicz również stara się maksymalnie demaskować rzekomy “polski antysemityzm”. Nakręcił w tym celu m.in. film “W środku Europy” na temat pogromu Żydów w miasteczku na wschodzie Polski. W innym filmie “Polowanie na czarownice” Łazarkiewicz piętnował rzekomo “szalejącą” (jak twierdził w dodatku do “Wyborczej”) na początku lat 90. w Polsce “dyskryminację i homofobię”. Łazarkiewicz “wyróżnił się” również gwałtownym wystąpieniem podczas tzw. Marszu Równości.

 Kilka zdań na koniec
 Henryk Holland został skrzywdzony i stał się ofiarą tego samego systemu totalitarnego, który współtworzył przez wiele lat, w imię którego sam krzywdził licznych ludzi. Śmierć Hollanda była jakże wielkim zrozumiałym dramatem jego najbliższych, co jednak nie może iść w parze z wybielaniem jego “dokonań” z przeszłości. Trudno pogodzić się z fanatycznymi fobiami, wyraźnie odziedziczonymi po H. Hollandzie przez jego córkę. Agnieszka Holland nie zdobyła się nigdy na spojrzenie z dystansem na stalinowskie poglądy swego ojca, tropiciela “wrogów ludu”, ze szczególną zajadłością próbującego zrównać z ziemią dorobek filozofa prof. K. Twardowskiego za jego katolicką wymowę. Agnieszka Holland jest daleka od uznania przykrej prawdy, że jej ojciec, począwszy od swych związków z KPP – partią zdrady narodowej – poprzez powojenne unurzanie w stalinizm, reprezentował w istocie postawę godzącą w sprawy drogie przeważającej części Polaków. Antypolskie i antykatolickie fobie Agnieszki Holland stanowią mało chwalebną kontynuację niektórych fobii jej ojca.
zwiń 
Pozdrawiam państwa.
 

 
 
!!! 

4726 odsłon średnio 4,3 (6 głosów)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.23 o 22:29
Następny "aftorytet". Nie chcę psuć zasad portalu. Ten art. powinien być na pierwszej stronie przez miesiąc. W linki cytaty ja go nie podam, bo to chowanie pod stołem. Dla własnego spokoju podaję tutaj jako "koment". Proszę poczytać - Wałęsa: z Polski i Niemiec powinniśmy stworzyć jedno państwo - +wiadomosci.onet.pl Czyli tak jak pisałem - Hitler wiecznie żywy:-))) Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
w.red, 2013.09.23 o 22:48
Zaważyłem tego "niusa". Teraz chyba nikt nie zprzeczy że to głupek, kolaborant i zdrajca. Pomyśleć że temu Lejbie kiedyś daliśmy taka władzę... ech... .
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.24 o 12:27
w.red witaj.
Zbierałem się napisać kto nigdy nie powinien być w rządzie,sejmie, senacie...... kto nie powinien zajmować poważnych stanowisk. Ułatwieniem byłoby skorzystanie z książek pana Henryka Pająka. Tego badziewia jest masa. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Piotr Świtecki, 2013.09.24 o 12:48
"Badziewie" w sensie książek p. Pająka, czy w sensie "materiału ludzkiego"?

Proszę przy okazji podpowiedzieć, kto będzie zajmował opróżniane stanowiska i role. Bo chyba nie Bydzio69 lub inni równie Prawdziwi Polacy z Rodowodem?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.24 o 20:37
Mufti.
Jeśli na podstawie książek pana Henryka Pająka to badziewie materiału ludzkiego.
Prawdziwi Polacy jakoś nie ulegają twojej nagonce. Ostatnio czytałem, że Lona chce zmienić nick na prawdziwą leliję. Pomysł wyśmienity, już nie chciałem prosić o zmianę Zenon Jaszczuk na leliję nr 2. Przykro mi że nie widzisz Polaków w Polsce, ale to takie chwilowe skrzywienie. Może bliżej ci do poshitlerowskiego obozu (np Wał ensy) aby powstał heimat niemiec na terytorium Polski. Ty jesteś delikates a ja myślę, że ten dureń sam tego nie wymyślił.No i następny żydek Tusk - gdzie Polskość to nie normalność. Jak gdyby jedne hitlerowskie skrzypce. Oczywiście pod słowem Hitler jest tzw międzynarodówka istniejąca do dnia dzisiejszego. Ale te sprawy widzą tylko lelije. Dziek€je, że nie zbanowałeś MatiRaniego, chociaż nadal się go czepiasz. Może co się odwlecze to nie uciecze.:-)))Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Piotr Świtecki, 2013.09.24 o 20:50
Zenon, przepraszam, ale po prostu spodziewałem się czegoś więcej.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.24 o 21:54
Mufti.
Jak czytam twój poprzedni koment - to nic nie odpowiedziałem na głupie pytanie, ironię. No przeca nikt z leliji, tylko może Holland na ministra kultury, szewc z Izraela na ministra pracy, tzw Kwaśniewski na obroncę praw człowieka, ta kura co pieje na prymasa Polski, Niesiołowskiego na ministra sprawiedliwości, palikota na ministra ochrony zdrowia i tym podobne. Durni ci u nas pod dostatkiem Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Piotr Świtecki, 2013.09.24 o 22:02
Gadka - szmatka. Tyle wart ten "antysemityzm".
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.25 o 14:10
Mufti.
Powiedz jakich nazwisk oczekujesz? Ja piszę w/g mnie realnie, piszę to co widzę. A jeśli się ze mną nie zgadzasz, to nic nowego. Przeca wszyscy na coś patrząc, potrafią widzieć co innego. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Piotr Świtecki, 2013.09.25 o 14:31
Już spytałem w komentarzu na górze, najjaśniej jak się da: "kto będzie zajmował opróżniane stanowiska i role"?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.25 o 14:47
Mufti.
Ja pomimo złej odpowiedzi, pytanie zrozumiałem. I odpowiedziałem humorem i satyrą. Bo co to znaczy kto??? Ja nie jestem partią, rządem,........ abym obsadzał stanowiska. Mogę napewno powiedzieć, że wszystkich pbecnych trzeba natychmiast wyrzucić. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
MatiRani, 2013.09.25 o 18:52
Zenku, koledzy z Polski zauważają, ze PiS nie ma kadr. Nie ksztalci kadr... jesli to prawda, to może być niewesoło...
pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.25 o 21:23
MatiRani.
Oczywiście, że będzie nie wesoło, to wytyczona trasa dla wszystkich wrogów Polski. Kiedyś pisałem, poczytaj. +jazon.polacy.eu.org
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
MatiRani, 2013.09.25 o 18:49
Mufti, ciągle oczekujesz \czegos więcej\ od innych a sam serwujesz głównie szykany i kpiny z POLAKÓW nawet tych prawdziwych. Sterowanie negatywnymi bodżcami nie działa na myslących, obnaża raczej poglądy sterującego.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Piotr Świtecki, 2013.09.25 o 18:54
Doprawdy, Pan mnie przecenia...
Natomiast jeśli chodzi o uwagi natury ogólnej, kolejny raz pozostaje mi tylko się z Panem zgodzić.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.10.04 o 22:07
w.red, wszyscy.
Dzisiaj znalazłem następnego aftoryteta. Hartman z wścieklości się cały obrzygał !!!
Jan Hartman zakazuje budowania kaplicy poświęconej Polakom zamordowanym za pomoc Żydom. Czy to ksiądz „prowokuje bezczelnie”?
Cytat tego zarzyganego psychola "W dalszej części swego listu Jan Hartman nazywa księdza Rydzyka antysemitą, chamem, który frymarczy tragicznym losem ofiar, którego oślizgła obłuda sprawia, że jemu, Hartmanowi, chce się rzygać, życzy księdzu, żeby mu język usechł, zabrania mu pluć w twarz Sprawiedliwym, a tych, którzy wydawali Niemcom Żydów na śmierć nazywa „rydzykami II Rzeczpospolitej”. Na koniec Jan Hartman apeluje do biskupów, by powstrzymali księdza w budowaniu owej kaplicy."
+wpolityce.pl
Może ktoś z państwa napisze art. na temat tego aftoryteta?!! Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Piotr Świtecki, 2013.10.04 o 22:33
Ów wpis jest tutaj: +hartman.blog.polityka.pl

I krótka odpowiedź Smoka Gorynycza: +niepoprawni.pl
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
w.red, 2013.10.05 o 08:13
Istotnie, krótko i na temat. Czy jednak dotrze to do spejsiałego mózgu nie sądzę.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Piotr Świtecki, 2013.10.05 o 08:29
Chyba nie wypada profesora Hartmana nie doceniać. Na pewno zdaje sobie sprawę z całości - i robi to, co robi.
Czy wystarczy w takiej sytuacji wołanie "żŻydy, żŻydy, straszne żŻydy!" i tropienie okolicznych Mniej Prawdziwych Polaków oraz Habesgojów z Szasbary - pozostawiam każdemu zainteresowanemu do rozważenia.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
MatiRani, 2013.09.24 o 03:44
Hitler martwy, na szczescie, a Bolek, niestety, dalej bruzdzi.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.24 o 12:34
MatiRani.
Czytałem któregoś dnia na onecie - Jestem już spakowany, gotowy do drogi. Czytam a to Wał ensa mówi, że jest gotowy do wyjazdu na tamten świat. Jednak przed wyjazdem jeszcze musi parę bąków wypuścić. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.27 o 22:43
Dzisiaj Olejniczak popiera słowa Wał ensy. Jednym słowem żydokomunofaszyści realizują plan zadany Hitlerowi ( o czym wielokrotnie pisałem). Podam kilka cytatów internautów zamieszczonych pod wypowiedzą Olejniczaka:
"goY(2) do ~OFICER: O proszę "mości" oficerze tutaj się wypowiedzieć - a nie ruszać Marszałka!:

"(...)" Wytyczne i wcielane w życie przepisy „Reorganizacji Kraju" w latach 1939 - 1945. Zostały opracowane i zapisane w programie partii NSDAP w celu zagłady Narodu Polskiego!

1/ Polska, jako suwerenne państwo, miało przestać istnieć wskutek układu zawartego pomiędzy Rzeszą a ZSRR w dn. 23.08.1939 (strony porozumienia przyjęły Reorganizację Kraju i obowiązującego w nim prawa), co też potem się stało. Podczas okupacji zatem:
2/ Przyjęto stosowanie i popieranie aborcji w celu ograniczenia przyrostu narodzin narodu polskiego, a usuwanie ciąży na terenie Polski nie podlegało karze; publicznie zaoferowano wszystkie środki poronne...
3/ Staraniem niemieckiej administracji musi być podtrzymywanie rozwodów...
4/ Ograniczyć rolę polskiego Kościoła Katolickiego, jego wpływ na społeczeństwo, a docelowo zlikwidować chrześcijaństwo całkowicie.
5/ Zadekretować, że Polacy nie mogą być właścicielami firm; ich dotychczasowy majątek, również rolniczy, musi zostać wywłaszczony.
6/ Zlikwidować polską prasę, księgarnie, wydawnictwa oraz media.
7/ Wprowadzić do szkół tylko narodowo-socjalistyczny program wychowania.
8/ Wykluczyć wpływ rodziców na system wychowania szkolnego.
9/ Bezwględnie likwidować wszelkie przejawy polskości.
10/ Ograniczyć Polakom możliwość narodowego i kulturowego rozwoju.
11/ Osoby, które opowiedziały się za polskością uznać za szowinistów.
12/ Polacy nie powinni posiadać jakichkolwiek praw.
13/ Należy zamknąć wszystkie polskie uniwersytety.
14/ Okólnik: „Zezwala się tylko na istnienie szkół ludowych, które mają obowiązek przekazywania jedynie najprostszej wiedzy, takiej jak liczenie, czytanie i pisanie.”
15/ Wykluczyć lekcje w tak ważnych, ze względów narodowych, przedmiotach jak: geografia, historia i historia literatury.
16/ Należy bezzwłocznie wprowadzić cenzurę sprawującą nadzór nad specyficzną mentalnością i psychiką polskiego narodu; przestrzegać tego zwłaszcza w mediach.
17/ Udaremniać powstawanie polskiej wyższej warstwy inteligenckiej.
18/ Stworzyć mało aktywną, narodowo neutralną, podklasę poddanych Polaków.
19/ Za wszelką cenę nie dawać Polakom zadowalającego poczucia własnej państwowości.
20/ Doprowadzać do podziałów i różnic między Polakami.
21/ Propagować dobrowolną emigrację, a wręcz wymuszać ją.
22/ Tworzyć regiony np. Obszar Środkowej Wisły, Kraj nad Wartą (Warthegau) itp.
23/ Prowadzić politykę wynaradawiania wg chwytliwych haseł: „czyj chleb jem, tego pieśni śpiewam”, „interes ponad polityką”, „pełna kieska przed społeczeństwem”.
24/ Stosować odpowiednie psychologiczne wskazówki dotyczące niemieckiej polityki w stosunku do Polski:
a) nie należy jasno przedstawiać ważnych dla Rzeszy problemów, by ich społeczeństwo polskie nie potrafiło zrozumieć;
b) w pismach stosować określenia mgliste, takie jak: „na razie”, „przejściowo”, „można” (a nie „musi się”) – używać pokrętnych słów, których stosowanie mało kto rozumie...
25/ Okólnik: „Ogranicza się opiekę lekarską do zapobiegania przenoszeniu zarazy!”

Jaka jest różnica między programem realizowanym przez Niemcy, a dzisiejszym liberalnym programem, realizowanym przez PO?
Odpowiedź: otóż żadna! Bo skutki są coraz bardziej widoczne – prowadzą do tamtych, jak się okazuje, wcale nie historycznych, eksterminacyjnych celów.
Jak widzimy wiele metod niemieckiej rasistowskiej polityki unicestwiania Narodu Polskiego jest przejętych i obecnie stosowanych przez rządy liberalne i sympatyzującą lewicę. Rzekomo reprezentujące nasz polski interes. Przeraża nas bierność społeczeństwa i obojętność polityków, historyków i dziennikarzy – czyżby oni w ogóle nie znali okropnej prawdy historycznej?
Za ideowe opracowanie cytowanych powyżej dokumentów – zaleceń i okólników eksterminacyjnych oraz ich realizację niemieccy okupanci zostali oskarżeni o dokonanie „zbrodni przeciw ludzkości” i otrzymali najwyższy wymiar kary nie tylko w Norymberdze, lecz i w Polsce, kilkakrotnie w pokazowych egzekucjach publicznych."

"~mohairowy beret do goY(2): Dodatkowe uzupełnienie.Przed agresją Niemiec na Rosję w Zakopanem odbyło się spotkanie wysokich przedstawicieli NKWD i Gestapo.Uzgodniono tam,że Polacy mają zostać zgladzeni najpóźniej dp 1975 roku.Po 1975 roku na ziemiach polskich miało już nie być Polakow.Stało się inaczej.Po wojnie Niemcy potworzyli specjalne,naukowe ośrodki d/s wschodniej Europy a podstawowym zagadnieniem było opracowanie planu odzyskania tego co utracił Hitler.Dziś mamy realizację tego planu czyli tzw.Unię Europejską" Pozdrawiam państwa.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Adam39, 2013.09.27 o 23:07
Zenek, twój powyższy wpis oceniam na piątkę z plusem. Te wytyczne, przez ciebie przytoczone, wcześniej gdzieś już czytałem w polskim tłumaczeniu.
Okazuje się, że przy niewielkich zmianach, one są ciągle aktualne, nawet nieporównywalnie bardziej niż za PRLu po roku 56 a szczególnie 68r.
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.27 o 23:30
Adam39.
Ja też już czytałem. Podałem dla przypomnienia. A znalazłem je dzisiaj przedstawione przez tych internautów. Drank nach oSTEN TRWA. :-))). Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Adam39, 2013.09.27 o 23:56
Zenek, oceniając poprzedni system państwa polskiego jako PRL, z czysto ludzkiego i Polskiego Interesu, ten obecny kadłubek naszego państwa ma się nijak do tamtego państwa, mimo iż podległego sowietom. A szczególnie po 68 roku.
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.28 o 14:15
Adam39.
Pisałem o ty i podtrzymuję, że Hitler dostał zadanie od międzynarodówki które jest realizowane do dnia dzisiejszego. Popatrz, że Polska nie otrzymała odszkodowań za IIwś. Po wojnie pozwolili nam własnym kosztem odbudować kraj, aby obecnie go ukraść i zniszczyć Polskę i Polaków. Gdzieś kiedyś słyszałem, że dali na ten manewr pięćdziesiąt lat. I to by się zgadzało -1939-1989. Reszta to propaganda i oszustwo. Sam zobacz dzisiaj już legalnie głąby mówią o przyłączeniu do niemiecd!!! Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Piotr Świtecki, 2013.09.28 o 01:18
W google można wrzucić "plan depopulacyjny dla Polski".
Doc. Kossecki o tym mówi, powołując się na źródło - jeden z Zeszytów Oświęcimskich, który dziwnym trafem poznikał z bibliotek.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.28 o 14:17
Mufti. Dzięki, poczytam Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.23 o 22:37
Jeszcze jedna wiadomoścz serii "naukofcy rolnikom". No jak już taki naukofiec widzi to i tuskmatołki za pięćdziesiąt kat to samo będą mówić. Nie ma to jak wykształcenie, zobaczył!!! - Jan Polkowski ostrzega: państwo polskie jest w tarapatach - +wiadomosci.onet.pl
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.23 o 22:45
Przepraszam, już kończę. Można się zsikać ze śmiechu. Oto następny naukofiec będzie rozwijał nam gospodarkę:-))). To chyba ten co miał uprościć wszystkie prawa gospodarcze w sejmie i nie zrobił NIC!!! Liczy się koryto, taki ryj powie wszystko wszystkim kto co chce:-)))Palikot ws. Kościoła: To lawinowy proces. W Polsce odbywa się rewolucja - +wiadomosci.onet.pl
No i czytałem kilka dni temu, że Miller wie co zrobić, aby wszystkim było dobrze - tylko trzeba poprzeć jego parię :-)))))) Pozdrawiam i dobrej nocy
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
MatiRani, 2013.09.24 o 03:42
1. Dobrze sie czyta tekst - swietny zreszta - w jednej, dlugiej kolumnie.
2. Nazwisko Holland sugeruje pochodzenie koczownicze od zarazy wygnanej z Hiszpanii i nastepnie niszczacej Holandie - której zafundowali piersza bañke ( bubble ) spekulacyjna Swiata oparta na cebulkach tulipanów - przed zakazeniem Wielkiej Brytanii trwajacym do dzisiaj.
3.Zamiast “Gazety Wyborczej” mozna uzyc skrótu myslowego, tzn. "GWna".
4. Tak trzeba zabic - finansowo i mediatycznie. Nigdy nie obejrzec zadnego jej filmu czy wywiadu, zachecic kogo sie da do BOJKOTU.
uszanowania
Macko
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.24 o 12:37
MatiRani.
W normalnej Polsce to byłyby osoby "persona nongrata". Ja bym czegoś takiego nie wpuszczał do mojego "domu". A lista jest długa. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Adam39, 2013.09.24 o 21:25
Zenek, jeszcze wczoraj chciałem nieco szerzej skomentować ten artykuł o "obrończyni prawdy" - o tej zakłamanej i bezczelnej żydówkce będącej wrogiem Polaków i ziejącej do nas gdzie tylko może, w wywiadach i filmach, hucpę i nienawiść.
Kiedy miałem nacisnąć zapisz, wszystko mi wcięło.
I cała praca poszła na marne.
Dobrze że poruszyłeś ten temat.
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.24 o 21:46
Adam39.
Kilka dni temu wchodę na niepoprawni.pl. Jakiś internauta skarży się, że portal żle działa. To samo i u nas. Czytam wyjaśnienie dysydenta portalu, że portal niepoprawni jest w przebudowie?!!:-))) Pomyślałem zaraza jakaś czy odgórne rozkazy. Na wszystkich portalach pierestrojka. Oczywiście w imię, aby nam się lepiej żyło, przepraszam pisało:-))))))))). no i ile nasi właściciele się napracowali, dla dobra ludzkości:-)))))) Adam widocznie tak ma być, tak jest!!! Nasz portal tak został spier..... że trudno wytrzymać. Ja już jak widzisz przestałem nażekać, bo dostałem cynk, że mogę stąd wypier.... ć. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Piotr Świtecki, 2013.09.24 o 22:05
Czemu zatem sobie nie przełączysz na poprzednią wersję?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.25 o 14:23
Mufti.
Pytałem ze dwa tygodnie temu jak wejść na stary portal. Nikt mi nie odpowiedział. No i nie chcę być w tyle, trzeba iść z postępem. Już się trochę przyzwyczaiłem do tych trudności. Może i jest coraz lepiej, domyślam się, że robisz co możesz aby się poprawiło. Zastanawia tylko fakt upiększania. To tak jakbym miał samochód "klamota" i zamiast go remontować czepjał jakieś ozdóbki wewnątrz. A to jakiegoś pajacyka na gumce, a to jakieś nalepeczki...... Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Piotr Świtecki, 2013.09.25 o 14:32
1. +polacy.eu.org
2. na dole z rozwijanej listy "wygląd stron" wybrać "Wersja oryginalna z 2010 roku"
3. zapisać formularz
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.25 o 14:53
Mufti.
Dzięki.Narazie jak pisałem uczę się nowej oprawy. Jak się kiedyś wkurzę to skorzystam ze starej:-))) Pozdrawiam i naprawjaj.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Adam39, 2013.09.24 o 22:06
Zenek, moim zdaniem poprzednio przed przebudową łatwiej było poruszać się po portalu Polacy i znacznie mniej było różnych niespodzianek.
Zenek, trzymaj się i pisz. Mufti ma swoje zdanie i ty swoje. Czytający to ocenią.
Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.25 o 14:14
Adam39.
Zgoda. Przed chwilą napisałem Muftiemu, że wszyscy patrzą a widzą co innego. Tylko po co odrazu się denerwować - tego nie rozumię!!! Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Piotr Świtecki, 2013.09.24 o 22:11
Warto sobie wyrobić nawyk zapisywania od czasu do czasu edytowanego tekstu. Wtedy traci się najwyżej kilka minut.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Adam39, 2013.09.24 o 22:18
Zgoda, tylko mnie jakby łatwiej pisze się pod interesującą mnie wypowiedzią internauty.
Mam problem, jak to zrobić.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Piotr Świtecki, 2013.09.24 o 22:19
Mam to na uwadze i mam podejrzenie, gdzie jest pies pogrzebany.
Gorzej z wolnym czasem i energią.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Paweł Tonderski, 2013.09.26 o 11:50
Holland to jedna z najbardziej zasłużonych w walce z komuną, prawie tak jak Wałęsa, który w zasadzie sam obalił komunę w Polsce a potem sam zniszczył Mur Berliński.

Holland to wyjątkowa m..da.

A już miała ostatnio ze swoją córeczką lesbijką i z rabinem na Polskę opuścić nasz kraj na zawsze, jednak dalej w niej siedzi i walczy z komuną, prawie tak samo jak K*rwin.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.26 o 17:58
Paweł Tonderski.
Zgoda, sam pisałem o niej chyba kilka razy. A to jeden z moich art.+jazon.polacy.eu.org Cały czas aktualny. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
MatiRani, 2013.09.26 o 19:50
Dobrze że przypominasz!!!
pozdr
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
Zenon Jaszczuk, 2013.09.26 o 21:50
MatiRani.
Kiedyś o to prosiłeś aby podawać linki do wcześniej poruszanych spraw. Dlatego podaje. Mam bardzo złe połączenie. Dlatego kończę. Może jutro odpowiem innym. Pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Agnieszka Holland "obrońcą" prawdy. 
MatiRani, 2013.09.27 o 06:11
Swietnie ze podajesz linki do poprzednich artykulów - Tobie latwiej je znalezc niz mnie nie mówiac juz o lenistwie czy braku czasu.
A wszak powtarzanie jest matka wiedzy!
serdecznie
Macko
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
Piotr Świtecki
Mecz Polska - Czechy (Informacje redakcyjne)
Zenon Jaszczuk
Agnieszka Holland "w ciemności" (Kultura i sztuka)
Zenon Jaszczuk
Jedyne dobro narodowe "polski" to prof. Bydłoszewski - gołabek uczciwości. (Polska)
GPS
Zjednoczenie Polski z Ukrainą (Polska)
Piotr Świtecki
Kompleksy "Made in Poland" (Polska)
Piotr Świtecki
Czas na "zmiany"? (Polska)
Marek Stefan Szmidt
Ku przestrodze germanofilom (Polska)
GPS
Czwórka (Polska)
Piotr Świtecki
LGBT, czyli kryzys elit (Polska)
Linki, cytaty, nowiny:
Krzysztof Bosak o Rosji
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2022   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑