GPS · Idee · 2024.05.29 22:44

Sarmatolibertarianie


Sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nie, to pol­scy pa­le­oli­ber­ta­ria­nie, to zna­czy kon­ser­wa­tyw­ni li­ber­ta­ria­nie, to zna­czy skraj­nie kon­ser­wa­tyw­ni ar­cy­li­be­ra­ło­wie.  czytaj dalej »
325 odsłon 


GPS · Blog · 2024.04.02 15:24

Lewicowa empatia


Lu­dzie ja­ko­by em­pa­tycz­ni, wca­le em­pa­tycz­ni nie są. Więk­szo­ść my­śli, że em­pa­tia to współ­czu­cie in­nym, a do­kład­niej umie­jęt­no­ść po­sta­wie­nia się na ich miej­scu i zdol­no­ść po­czu­cia jak my by­śmy ode­bra­li tę ich sy­tu­ację. To nie je­st em­pa­tia. Em­pa­tia to wczu­cie się w in­ny­ch, by zro­zu­mieć, dla­cze­go oni ro­bią to, co ro­bią.  czytaj dalej »
378 odsłon  (brak ocen)


Idee · 2023.02.25 02:56 GPS
   

Demokracja płynna


plan pogadanki
To jest plan pogadanki dotyczącej demokracji płynnej. Zamiast slajdów każdy otworzy sobie swojej komórce tę notkę blogową — w niej są odnośniki do notek bardziej dogłębnie wyjaśniających dane zagadnienie.   czytaj dalej »
971 odsłon 


Polska · 2023.02.05 15:22 GPS
   

Sprywatyzować honor!

W Pol­sce, i w wie­lu in­ny­ch pań­stwa­ch, zda­rza­ją się pie­nia­cze, któ­rzy wno­szą do są­du spra­wy, w któ­ry­ch żą­da­ją prze­pro­sin. Ktoś ich ob­ra­ził, a oni chcą wy­mu­sić prze­pro­si­ny przy uży­ciu or­ga­nów pań­stwa. Cza­sem, za­nim wnio­są ta­ką spra­wę, do­ma­ga­ją się prze­pro­sin groź­bą od­da­nia jej do są­du.  czytaj dalej »
900 odsłon  (brak ocen)


Polska · 2023.01.10 20:18 GPS
   

Prawybory Nowej Nadziei

W styczniu 2023 roku i na początku lutego w Polsce odbędą się prawybory partii Nowa Nadzieja. Zwycięzca tych prawyborów w każdym okręgu wyborczym będzie umieszczony na pierwszym miejscu list wyborczych Konfederacji. W Warszawie jest czterech kandydatów, w tym ja.  czytaj dalej »
916 odsłon 


Nauka · 2022.12.10 00:34 GPS
   

Osobliwość to cybernetyczne czarne skrzynki

Za ćwierć wie­ku, co sta­no­wi mniej wię­cej jed­no po­ko­le­nia, a za­tem jak dziś uro­dzo­ne dzie­ci bę­dą wcho­dzić w do­ro­sło­ść, na­stą­pi tech­no­lo­gicz­na oso­bli­wo­ść. Nie­któ­rzy w to nie wie­rzą. Więc by wzmoc­nić wia­rę wy­tłu­ma­czę na czym to po­le­ga.  czytaj dalej »
868 odsłon 


Polska · 2022.11.19 11:04 GPS
   

Węże mnie wypluły


o partyjnym bagnie
Ja je­stem wę­żem. Z dwó­ch po­wo­dów: po pierw­sze je­stem zwo­len­ni­kiem ukra­iń­skiej mi­to­lo­gii Wy­spy Wę­żo­wej i w peł­ni po­pie­ram ha­sło: „rus­skij wo­jen­nyj ko­ra­bl, idi na­chuj!”, a po dru­gie je­stem li­ber­ta­ria­ni­nem, a na­szym sym­bo­lem je­st grze­chot­nik z na­pi­sem: nie dep­cz po mnie.  czytaj dalej »
1012 odsłon 


Blog · 2022.11.14 22:51 GPS
   

Gejsza trajkkarskiego biznesu

Jestem trajkkarzem. To genialny sport, który pozwala korzystać z całej wielkiej infrastruktury narciarskiej, z gór, wyciągów, lodowców, a jednocześnie nie wymaga takiej sprawności, siły i umiejętności jak narty czy snowboard.   czytaj dalej »
872 odsłony  (brak ocen)


Kultura i sztuka · 2022.10.29 01:15 GPS
   

Betelek

Betelek to gra karciana polegających na braniu lew, którą sam wymyśliłem. Główną ideą gry jest to, by dało się wygrać z każdą kartą, jaką można dostać w rozdaniu. Bo po prostu ta karta w trakcie gry ewoluuje i można samemu robić szalone układy.  czytaj dalej »
2577 odsłon 


Idee · 2022.10.12 11:52 GPS
   

Inicjowanie aktów przemocy wobec niewinnych

Isto­tą zła, któ­re im­ma­nent­nie tkwi w każ­dym pań­stwie, je­st to, że je­st to or­ga­ni­za­cja per­ma­nent­nie ini­cju­ją­ca ak­ty prze­mo­cy wo­bec nie­win­ny­ch na te­ry­to­rium, na któ­rym utrzy­mu­je na to mo­no­pol. Pań­stwo mo­no­po­li­zu­je prze­moc te­ry­to­rial­nie – w spo­sób nie­uchron­ny dą­ży do ekspan­sji, na­pa­da, gra­bi i znie­wa­la.  czytaj dalej »
1114 odsłon  3 odpowiedzi  (brak ocen)


 str. 1 z 171 starsze »
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑