słowa kluczowe: cywilizacja, społeczeństwo, władza.
Cywilizacja Polska - dyskusje2012.01.26 16:06

Imperium Cywilizacji Polskiej (9)

 

Warunki realizacji

 
Teren działania.                
 

 

Idea Cywilizacyjna to nie tylko zasady określające aspekty życia społecznego; to także tworzenie Imperium, gdzie zasady te mają umocowanie w prawie. To zaś jest możliwe tylko na  terenie na tyle dużym, aby blokować infiltrację idei obcych.

Naturalnym terenem oddziaływania jest ten teren, gdzie uprzednio Cywilizacja Polska istniała. W znacznej mierze pokrywa się z terenami zamieszkałymi przez ludność pochodzenia słowiańskiego.

Geograficzne umiejscowienie to od zachodu linia Odry z przedłużeniem do Adriatyku. Od południa linia Dunaju z odchyleniami na południe i basen Morza Czarnego. Wschód – to Dniepr/Dźwina, a na północy Bałtyk.

 

Zastanawiające, że ta przestrzeń zaczyna stanowić „ziemię niczyją” w rozgrywkach potęg doby współczesnej.

 

Interesująca, bliska w analogii z XVI wieku, jest sytuacja w Rosji. To państwo, w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego opartego o „sowiecka teologię” – rozpadło się. To rodzaj nowego okresu smuty.

Obecne zawirowania wskazują, że dalej poszukiwane są nowe idee osadzenia władzy. Próba stabilizacji prowadzona przez Putina jest bliska załamania.

Być może wsparcie ideowe ze strony Cywilizacji Polskiej wskazujące możliwość budowy systemu elitarnej demokracji w wersji stosownej Rosji, dałoby w perspektywie możliwość utworzenia struktury nie nawiązującej do carskiego samowładztwa opartego na korupcji.

Rozwiązanie mogłoby ustabilizować relacje na linii Polska – Rosja.

Biorąc pod uwagę zaszłości – wspomniane zmniejszenie uzależnienia od Rzymu (autokefaliczność), stanowiłoby znaczący krok pomocny wciągnięciu, a przynajmniej zneutralizowaniu, rosyjskich fobii antypapieskich. To droga do zjednoczenia chrześcijan.

Inicjacja ze strony KRK (JPII) nie dała rezultatu z tych powodów, ale wskazana opcja – takie możliwości stawarza.

 

Strażnicy EDEN-u    - kuźnia elit

 

Rozważając problem budowy elit da się zauważyć, że co prawda miejscem inicjacji winna być Polska, to jednak winny być tworzone równolegle elity narodowe państw sąsiednich.

Bo Imperium Polski to nie idea narzucenia władzy, a idea współpracy w duchu Praw Miłości.

 

EDEN – to tylko zbieżne nawiązanie do raju; faktycznie, to:

Elity Ducha Europejskich Narodów.

 

Pierwszym krokiem jest świadomość i potrzeba podjęcia trudu budowy Imperium. Potrzebna jest więc wola w tym uczestniczenia.

 

Drugim, że tworzenie elit jest elitarne , a wymagania należy najpierw kierować do siebie. To potrzeba poświęcenia.

 

Trzecim, że elity winny wskazywać innym kierunek działania. Nie może to być więc jakaś organizacja tajna o niejasnych strukturach. Taka organizacja zostanie zinfiltrowana i rozbita.

Potrzeba uświadomienia, że jawność jest bronią. Jest także świadectwem dla otoczenia – postawy w życiu codziennym. Osoby chcące kultywować ideę polskości winny to robić w pełni jawnie – z podaniem danych osobowych. Tylko przez jawny przykład  można wskazywać innym drogę działania.

 

Czwartym, że wobec osób spełniających pierwsze trzy wymagania – nie są stawiane obligatoryjnie żadne inne.

 

Należy sobie bowiem uświadomić, że początkiem wspólnoty nie mogą być konkretne programy, czy zadania.

Dotychczasowe próby konsolidacji opierają się na zasadzie – „ja wiem, co robić, a jak się do mnie przyłączycie...”.

 

Problem w tym, że „tych, co wiedzą” jest więcej od tych, którzy gotowi są coś robić.

 

Pierwszym zatem i najważniejszym zadaniem jest powołanie wspólnoty opartej na idei, którą można oprzeć o kilka, wspólnych wszystkim Polakom, fundamentalnych zasad.

 

Winny to być takie zasady, że ich publiczna akceptacja, co wiąże się udostępnieniem danych osobowych do wiadomości publicznej, nie może stanowić jakiegokolwiek zagrożenia dla osoby je głoszącej. Ma to być tylko osobista deklaracja poglądów – nie mająca charakteru jakiegokolwiek sprzeciwu wobec istniejącego porządku.

 

To bardzo ważny akcent, gdyż  nie pozwala na formalne przeciwdziałanie ze strony władz obecnych.

 

 

Deklaracja Zasad

 

1.      Naród i przynależność do wspólnoty narodowej to istotne wartości każdego człowieka; prawem i obowiązkiem jest zachowanie tradycji, pogłębianie wiedzy historycznej i obrona przed bezpodstawnym poniżaniem godności Narodu. Obowiązkiem jest także przyczynianie się do tworzenia więzi między narodami na zasadach określonych przez wspólnotę idei . Wszelkie relacje winny bazować na przekonaniu, że wszyscy jesteśmy równi wobec Boga i innych ludzi, a przejawy rasizmu i ksenofobii powinny być piętnowane i eliminowane.

2.      Poprawa bytu materialnego społeczeństw winna być związana z tworzeniem relacji, które zapewniają wszechstronny i indywidualny rozwój duchowy każdej osoby. Prymat osoby, czyli personalizm, to dobro nadrzędne.

3.      Rodzina to podstawowy element społeczeństwa spełniający rolę nośnika ciągłości pokoleniowej i kulturowej. Wypełniane zadania wymagają szacunku i najwyższej troski o utrzymanie tej instytucji jako czynnika kształtującego społeczeństwo, i jest narodową powinnością. Rola kobiety wina zyskać przynależne jej miejsce – równoprawnego partnera, a trwałość rodziny  - przedmiotem szczególnych starań, gdyż tylko w takich  warunkach można uzyskać zadowalające wyniki wychowawcze i krzewić uczucia patriotyzmu.

 

Ruch nie ma charakteru politycznego i nie uczestniczy  w bieżących wydarzeniach społecznych i politycznych.

 

 

Proponując inicjację ruchu społecznego o naszkicowanym charakterze – utworzony został portal internetowy  polacy.eu.org

Tam można przeczytać przedstawioną koncepcję cywilizacyjną w całości; można też pobrać ją w postaci pliku. Można ją bez ograniczeń kolportować , czy wydać drukiem.

Wszakże z zastrzeżeniem uzyskania potwierdzenia zgodności z treścią oryginału.

To techniczna uwaga mająca na celu zapobieżenie błędom i przekłamaniom jakie mogłyby powstać przy samodzielnej interpretacji.

 

Akces do tworzącego się ruchu wymaga zgody na publikację danych osobowych, być może nawet z krótką charakterystyką. Wszakże publikacja tej listy nastąpi dopiero, gdy lista przekroczy min. 1000 nazwisk. To proste zabezpieczenie przed zbyt wczesnym ujawnianiu osób akceptujących ideę – na początku mogą pojawić się uwagi i postawy blokujące.

 

Program dalszych działań – dopiero po okrzepnięciu Ruchu,  wynikający z inicjatyw i sugestii członków.

 

Traktując Ruch jako kuźnię kadr patriotycznych – możliwe jest tworzenie innych organizacji, których celem będzie realizacja konkretnych zamierzeń.

 

Ruch ma charakter bierny, co jeszcze raz należy podkreślić i nie stawia przeszkód w dostępie członkom partii i organizacji społecznych; ważny jest cel – realizacja Polskiej Idei  Cywilizacyjnej.

Ważne jest zaznaczenie, że takie stanowisko przeciwdziała wpływom dezintegrującym; sam fakt akceptacji zasad – wspiera ruch i nawet jeśli czynione to jest w „złym” zamiarze, to w efekcie akceptuje się ideę wzmacniając ją. Tylko bowiem publiczny osąd sąsiadów daje asumpt do zajęcia w przyszłości  znaczącego miejsca w ruchu. To zaś, poza weryfikacją  - może być w odległej przyszłości.

 

 

Całość opracowania będzie dostępna na portalu polacy.eu.org

Wykorzystanie tej publikacji w różnych aspektach – tylko za zgodą autora z uwagi na potrzebę uniknięcia zafałszowań idei.

Autor nie rości sobie praw i roszczeń innego typu.

 

Koniec 
 

 

2554 odsłony średnio 4,8 (4 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (9) 
Piotr Świtecki, 2012.01.26 o 17:03
systemu elitarnej demokracji w wersji stosownej Rosji

"System elitarnej demokracji"? A coż to za zwierz? Nie oksymoron czasem?..
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (9) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.26 o 18:04
Demokracja szlachecka - to jaka była?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (9) 
Piotr Świtecki, 2012.01.26 o 20:28
No tak, tak... A jak się skończyła! (toż o tym i w CP stoi napisane...)
Ale zakładam, że nie proponujemy "powtórki z rozrywki".
A przy okazji, zrobiłem "zeszyt" z aktualnego cyklu tekstów o CP (jest link na prawej kolumnie).
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (9) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.26 o 21:15
Też o tym było; elity z "urodzenia". To źródło zamieszania.
Trzeba wypracować formułę - włączania najlepszych.
System chiński jest dobry, ale powinien być dostosowany.
Bo nie w służbie cesarzowi, ale w służbie idei. A tu liczą się też i tradycje.
Niemniej poczatek jak w propozycji. Innego sposobu nie widzę.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (9) 
Jacek, 2012.01.26 o 20:41
Prymat osoby. Czy to nie jest za blisko słynnego humanizmu? Trzymanie się li tylko spraw doczesnych?

Z Rosją jest podobnie jak u nas. Rządzą oligarchowie (CL)
Podupada gospodarka i naród. Jest stabilizacja niektórych kieszeni.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (9) 
Piotr Świtecki, 2012.01.26 o 21:16
No tak, ale nie zapominamy w CP o Osobie Boskiej.
Lewoskrętna umysłowość stawia na szczycie tylko ludzką.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (9) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.26 o 21:17
Co do Rosji - to tylko sugestia otwierająca możliwość. Wymagać to winno szerszej dyskusji publicznej.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (9) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.26 o 21:48
Osoba to integracja rzeczywistości w świadomości człowieka.
Poprzez wzrost świadomości - zbliżamy się do Boga. Temu służy świat materialny.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (9) 
Jacek, 2012.01.26 o 22:27
Czyli więcej być niż mieć.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (9) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.27 o 08:49
Mieć - jako pomocne być; a co zostaje człowiekowi w chwili smierci?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (9) 
Jacek, 2012.01.27 o 12:36
W chwili śmierci tracimy cały świat materialny.
Pozostają dobre uczynki wobec bliźnich ( o ile takie były)jako zadatek na życie wieczne.
-"Coście uczynili jednemu z braci moich najmniejszych..."
Co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas.
Wszystko jest takie proste i piękne.
Czasami wystarczy otworzyć śpiewnik.
Ileż tam jest miłości i mądrości Bożej.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
Krzysztof J. Wojtas
Polska Racja Stanu. cd. (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Wartości bez katolicyzmu bazą odnowy? (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Katolicyzm bazą odnowy? (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Obyczaj i prawo (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Metody manipulacji (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Definicja Miłości (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Honor i grzech (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP a... Rosja (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Imperium Polskiej Cywilizacji (8) (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Linki, cytaty, nowiny:
Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska?
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑