słowa kluczowe: cywilizacja, społeczeństwo, władza.
Cywilizacja Polska - dyskusje2012.01.19 20:50

Imperium Cywilizacji Polskiej (4)

 

Zależności podstawowe

 
Źródło wartości
 

Dobro i zło. Dualizm -> satanizm.

 

Już w 4 akapicie pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, przy opisie stworzenia świata mamy zdanie: „Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności”.

Problem rozróżniania dobra i zła pojawia się w Księdze Rodzaju  wielokrotnie wskazując na wagę problemu; jeszcze w tym samym rozdziale – 1.31  „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.”

Podobne ujęcie jest w 3.5 Księgi Rodzaju: „ Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło”.

 

Cytowane sformułowania  są zadziwiające. Czy Bóg stwarzając świat rozważał tę kwestię w kategorii dobra i zła?

Gdyby tak było, to Bóg nie byłby  źródłem dobra, a dokonywałby działań , które mogłyby być rozróżniane jako dobre, bądź złe.

 

Tym samym Bóg mógłby  też czynić zło. !!!

 

(Kwestia dobra bardzo mocno zagłębiła się w świadomości filozofów i teologów chrześcijańskich. Na przekonaniu o umiejętności rozróżniania dobra i zła prowadzone są rozważania Ojców Kościoła; to przekonanie zauważane jest także u Akwinaty.)

 

Tymczasem w Ewangelii mamy scenę, gdzie uczeń zwraca się do Chrystusa z zapytaniem zaczynającym się od słów: „Nauczycielu dobry...”. Na to następuje stwierdzenie: „ Czemu mówisz do mnie:  dobry? Dobry jest tylko Bóg...”.

 

Bóg jest źródłem dobra; dobro nie istnieje jako osobny byt – jest ludzką oceną zgodności działań z Prawem Bożym, czyli zasadami jakie leżą u podstaw stworzenia świata.

 

 

 

Wskazałem tu  błędne ujęcie leżące u podstaw biblijnych zafałszowań. Dlatego w dalszej części swych rozważań, odrzucam (nie biorę pod uwagę), Stary Testament, jako wskazujący podstawy rozumienia rzeczywistości. Wskazany problem – to przejaw rozważań teologicznych, jakie miały miejsce w czasach powstawania zapisów biblijnych. Umiejscowienie źródła dobra poza Bogiem – Stwórcą , prowadzi do dualizmu i początkuje satanizm (kult zła) – to schizma  zoroastryzmu, podział na boga dobra – Ormuzda i boga zła Arymana (pierwotnie Ahura Mazdy i Angra Manju).

Poszukiwanie źródeł dobra i zła poza odniesieniem do Praw Porządku Bożego rozwijane było też w manicheizmie, gdzie rozdzielano te kwestie łącząc dobro z światem „ducha”, a zło z światem materii. Takie ujęcie prowadzi do stwierdzenia, ze sam akt stworzenia  - zaistnienia świata materialnego, był złem.

 

Zadziwiający jest brak rozeznania źródeł własnych poglądów u takich ludzi jak współcześnie Nergal, który niszczy Biblię – źródło dla swych przekonań i katolicy broniący tejże Biblii.

Ewolucja rozumienia jest niesamowita.

 

 Nie wszystko w ST jest fałszywe, ale nie da się budować obrazu świata na bazie tez częściowo prawdziwych.

 

 

Wolność i wolna wola

 

Kiedyś utworzyłem własną definicję wolności, a o której doskonałości byłem przez wiele lat przekonany:

 

Wolność to prawo do odpowiedzialności.

 

Jednak ta definicja jest prawdziwa jedynie przy akceptacji Praw Miłości. Skąd takie przekonanie?

 

Czy Prawo Miłości jest prawem nadanym, czy zadanym?

 

Jeśli Prawo Miłości byłoby prawem nadanym – to wynikałby zeń „obowiązek miłości”.

A czy miłość może być obowiązkiem? To przeczyłoby samej zasadzie.

 

Daje to podstawy twierdzenia, że Prawo Miłości jest prawem zadanym, czyli takim, które mamy zrozumieć, aby zacząć z własnej woli je stosować w relacjach z otoczeniem – jako szeroko rozumianym „bliźnim”.

 

 (Na bazie takiego poglądu można szukać wyjaśnienia grzechu pierworodnego, jako   wrodzonej skłonności do odrzucania Prawa Miłości. To uwaga teologiczna – wynikająca z kontekstu rozważań. Jest tu tylko podana, jako opcja innego ujęcia problemu. Grzech pierworodny w rozważaniach św. Augustyna, a jego ujęcie leży u podstaw doktryny, jest traktowany, jako dokonany. Grzech jest przekroczeniem prawa. Tu raczej wskazuję na skłonność – negatywne ustosunkowanie się do Praw Miłości).

 

 

Wolność możemy zatem rozumieć jako:

 

-          wolność „DO”  - czyli wybory akceptujące Prawo Miłości

-          wolność „OD”  -  czyli negatywne traktowanie Prawa Miłości.

 

 

Społeczeństwo.

 

.

Człowiek w świecie jest bytem przygodnym (św. Tomasz z Akwinu)..

„Wszystko zmienia się, a to, co złożone, rozpadnie się” – to słowa z ostatniego nauczania Buddy.

Życie wymaga ciągłego podtrzymywania poprzez narodziny i śmierć.

 

Rodzina – związek kobiety z mężczyzną , obdarzony jest prawem podtrzymywania życia.  To podstawa dla tworzenia ludzkich społeczności.

 

(W dyskusjach tyczących tej kwestii pojawiały się głosy twierdzące, że podstawą cywilizacyjną nie jest rodzina, jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety, ale np. zbiorowość, jako taka,  z racji łatwiejszego zapewnienia opieki nad potomstwem. Nie wydaje się to słuszne; wszak przecież podstawą jest połączenie jednego plemnika z jednym jajem).

 

Istnieje w przyrodzie rozmnażanie przez podział, ale rozważane są społeczności ludzkie, gdzie ten typ rozmnażania nie jest brany pod uwagę.

 

Początkiem powstawania społeczności jest rodzina, rozumiana jako związek kobiety z mężczyzną, gdzie owocem związku jest potomstwo.

 

Społeczeństwo i władza

 

W przypadku świadomości indywidualnej – nie ma mowy o władzy; jest tylko możliwość wyboru. O władzy możemy mówić dopiero w przypadku relacji dwóch jednostek. Zatem w odniesieniu do społeczeństwa ta sytuacja pojawia się w najmniejszej jego cząstce, czyli rodzinie

Dodać należy, że te relacje mogą być rozpatrywane w relacjach ustalonych; jeśli nie istnieje więź – jednostki „mijają się”.

Rodzina jest związkiem stałym – już to z racji wypełniania obowiązku w pewnej perspektywie czasowej związanej z narodzinami i wychowaniem potomstwa.

Jednak związek taki może być związkiem opartym na zasadzie miłości, czyli za obopólną zgodą, bądź związkiem narzuconym (przemocą, bądź podstępem).

 

W pierwszym przypadku należy mówić o podziale obowiązków, w drugim mamy do czynienia z władzą narzuconą.

 

 

Związek narzucony (wymuszony) – to sytuacja, gdzie element dominujący określa prawa obowiązujące w związku. Władza oznacza możliwość stanowienia arbitralnie  praw i ich egzekwowania.

 

Taką sytuację mamy w Biblii, gdzie „naród wybrany” jest traktowany jako oblubienica wybrana przez Boga, bez własnego jej w tym udziału. Prawo zostaje „jej” narzucone. I w tym kontekście wolność może być rozumiana jako wolność „OD”. Bo będzie to wyzwolenie z narzuconego prawa.

Opisana sytuacja jest sprzeczna Prawem Bożym – Prawem Miłości;

czy Bóg ustanawiając to Prawo zrobił z czasem wyjątek i zastosował rozwiązanie przeciwne ?

Czy można robić takie założenie zwłaszcza,  gdy Chrystus, Syn Boży, potwierdza niepodważalność Praw Miłości?

 

Wniosek jest tylko jeden: „wybraństwo” narodu żydowskiego, jako nadane przez Boga, jest sprzeczne z Prawem Bożym, a jego źródłem jest ludzka pomysłowość.

 

 

Z kolei, w związku wynikającym ze świadomej decyzji – wolność jest wolnością „DO” -, czyli wypełnianiem wspólnych ustaleń.

 

 

Całość opracowania będzie dostępna na portalu polacy.eu.org

Wykorzystanie tej publikacji w różnych aspektach – tylko za zgodą autora z uwagi na potrzebę uniknięcia zafałszowań idei.

Autor nie rości sobie praw i roszczeń innego typu. 
 

 

2539 odsłon średnio 5 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (4) 
Piotr Świtecki, 2012.01.19 o 21:37
pojawiały się głosy twierdzące, że podstawą cywilizacyjną nie jest rodzina, jako związek jednego mężczyzny i jednej kobiety, ale np. zbiorowość, jako taka, z racji łatwiejszego zapewnienia opieki nad potomstwem. Nie wydaje się to słuszne; wszak przecież podstawą jest połączenie jednego plemnika z jednym jajem

Chyba aż tak dosłownie tego tak uzasadniać nie można :-)

Może raczej przyjrzeć się, czy gromadnościowe wychowanie dzieci sprawdziło się, czy było ewolucyjnie konkurencyjne do modelu rodziny? (przy czym także - rodziny wielopokoleniowej, a w innych cywilizacjach także w grę wchodzi wielożeństwo)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (4) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.19 o 21:44
Te porównania robił Koneczny, a w razie czego - łatwo porównać.
Mnie chodzi o wskazanie, że pierwotnie liczył się związek jednej kobiety i jednego mężczyzny.

Ale mutacje typu 2 + 3 są miłe (troje rodziców - dwoje dzieci;-)))
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (4) 
Leszek, 2012.01.19 o 22:18
Bardzo spodobało mi się to sformułowanie: "Prawo Miłości jest prawem zadanym, czyli takim, które mamy zrozumieć, aby zacząć z własnej woli je stosować w relacjach z otoczeniem."

Jednak kilka kwestii może być trudnych dla wielu Polaków nie będących kapłanami. Może Pana podejście jest słuszne ale należałoby to dodatkowo wytłumaczyć:
1. Tak, koncepcja Boga, o której napomyka Rdz. to idea Abraxasa, Pana dobrego i złego. Rzeczywiście Stary Testament jest niepokojący. Ale Dekalog ma sens. I problem w tym, że mesjanizm Jezusa przeważnie wyprowadza się ze Starego Testamentu. Nawet Jezus cytował te fragmenty, które mówiły o nim jako o Mesjaszu.
2. Dualizm... Zoroastryzm nie był żadną schizmą bo to religia starsza niż mojżeszowa... Zoroastrianizm ma się nijak do kultu zła. Zoroastrianie wyznają kult Ormuzda nie Arymana. Zoroastryzm był podstawą wierzeń esseńczyków, np. tak jak zostały one odzwierciedlone w Księdze Henocha, która z kolei była podstawą apokaliptyki chrześcijańskiej, choć Kościół, już w IV w. spasiony układami z władzą, nie zaliczył jej do kanonu, mimo, ze są do niej odniesienia w np. w liście Jakuba. A nie zaliczył bo jest tam potępienie bogactwa, które już wtedy było udziałem Kościoła.
3. w/w daje asumpt do przyjrzenia się
- jak powstawał kanon Nowego Testamentu. Wiem, wiem, to, że najprawdopodobniej dobór ksiąg wynikał z polityki (cysorz dawali kasę na spisanie i rozesłanie 500 egz. księgi nowej religii państwowej ale chcieli decyzji biskupód co jest tym kanonem, więc przyjeto de facto dużą większość tego co było brane pod uwage, choć np. co do natchnienia Apokalipsy były wątpliwości) nie musi oznaczać, że ten kanon nie jest natchniony. Może Dobry Bóg posłużył się polityką, złem w dobrej sprawie?? To jest dla wielu chrześcijan kwestia wiary.
- jak wygląda Bóg w NT? Ano Jezus nie raz mówi, że Pan tego świata zaproponował mu kólestwa... że Jego Królestwo nie jest z tego świata. Jezus powiedział wprost że panem tego świata jest szatan. Powiedział też, że gorliwi wyznawcy Jahwe to Synagoga Szatana. Czy to nie dualizm? Wg. mnie dualizm. Wprost z esseńskiego nawiązania do zoroastryzmu..
4. Zakładając, że Bóg ST jest Bogiem także i zła, a po Jezusowemu faryzeusze (= obecny judaizm) to synagoga szatana, to żydzi jak najbardziej mogą być narodem wybranym... przez tegoż Boga sobie... bez oczekiwania na wzajemność. taka narzucona miłość ale i narzucone wybranie. Oni zostali zniewoleni więc i oni chcą kogoś zniewolić... logiczne. Nie odrzucajmy zbyt łatwo koncepcji wybraństwa Żydów...

Co do reszty generalnie się zgadzam. Tylko, może lepiej zamiast o Prawie Miłości mówić o podążaniu w stronę Bieguna Miłości. W ogóle warto zacząć rozgraniczać miłość od życzliwości dla człowieka, bo konotacje słowa miłość są sentymentalne i emocjonalne a chyba jedno ze znaczeń tego slowa mówi generalnie o pozytywnym nastawieniu do człowieka, które czasem każe karać i karcić. Czasem ostro i zdecydowanie. Czasem ekstremalnie, I w tym kontekście słowo miłość brzmi dziwnie.

Mam jeszcze generalniejszą uwagę. Może bierze się ona z niezrozumienia idei na początku. Jak czytałem wiele Pana postów to myślałem sobie: "o, nareszcie jakiś człowiek zaczyna mówić o polskości w oderwaniu od teologii czy Kościoła." Teraz widzę, że jednak jest to koncepcja teologiczna. Może jeszcze czas by nieco stępić to ostrze, bo ono rodzi szereg problemów natury praktycznej. Zwłaszcza teraz jest tak, a i często w historii tak bywało, że nasza cywilizacja wcale nie była warunkowana teologią. Zasadami łączącymi się z wrażliwością chrześcijańską tak, ale do XIV w. chrześcijaństwo było niezakorzenione, od poł XVI do poł XVII w. wcale nie dominował katolicyzm, a i w w. XIX inteligencja była mesjańska, taka czy owaka ale niekoniecznie kierująca się teologią. A teraz to w ogóle.

I tu takie pytanie, czy idea CP to próba
a. obiektywnego wyciągnięcia ekstrakty polskości
b. stworzenia nowego modelu
...by ... i właśnie...
- czy po to by zaprezentować to jako atrakcyjną propozycję Polsce XXIw ?
- czy aby pokazać światu jako alternatywę dla innych, np. tych o których pisał Koneczny?
- czy pokazać jako odmianę cywilizacji łacińskiej?

Myślę, że to ważne pytania, bo od nich może zależeć sformułowanie koncepcji która przetrwa próbę czasu lub nie.

ps. proszę nie mieć mi za złe tych pytań. Nie są powodowane złymi intencjami. Mimo, że się nie do końca zgadzam, czytam ... i zadaję pytania
pozdrawiam
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (4) 
Piotr Świtecki, 2012.01.19 o 22:23
konotacje słowa miłość są sentymentalne i emocjonalne

Nie zdawałem sobie sprawy, że "zapaść semantyczna" posunęła się już tak daleko...

Na szczęście katolicy rozróżniają agape i erosa, nie mówiąc o odcieniach niższej rangi.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (4) 
Leszek, 2012.01.19 o 22:29
no tak, ja też te odcienie znam, ale nawet w rozumieniu agape, fakt, że używamy tego samego słowa powoduje egzaltowane rozumienie PRZEZ WIELU, tego co jest istotą agape: bezinteresownej życzliwości
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (4) 
Piotr Świtecki, 2012.01.19 o 22:31
tak, ja też te odcienie znam

W to ani przez chwilę nie wątpiłem :-) Pozdrawiam.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (4) 
Leszek, 2012.01.19 o 22:37
:-]
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (4) 
Leszek, 2012.01.19 o 22:54
o, ciekawostka.
Jezus mówił po aramejsku. W tym języku podaje się, że o miłości do bliźniego Jezus używał słowa RACHIM: litość, współczucie, życzliwość...
pozdrawiam!
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (4) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.20 o 05:45
1. Skoro są wątpliwości odnośnie Prawdy zawartej w Biblii - lepiej nie brać jej pod uwagę.
Tu kłania się Akwinata; Prawdę da się ustalić i poza Biblią, bo winna bayć taka sama.
Na jakiej podstawie twierdzić, że tylko w Biblii jest Prawda?
Czy inne narody świata są pozbawione dostępu do prawdy?

Coś w tym chyba jest, że Jezus dystansował się od Pisma, acz je cytował.
Czy można traktować Jezusa jako byt odrębny ciału? Wychował się w Palestynie, żył tam, rozmawiał z ludźmi, uczył się - czyli tworzył swą ludzką śiadomość tamże.
Swoje słowa kierował do ludzi tamtej sfery kulturowej; jak miał wyrażać swoje zastrzeżenia do Pisma, bez odwoływania się do niego?

2. Pierwotnie zoroastryzm był monoteistyczny. Tylko brak wskazanego rozróżniania dobra i zła doprowadził do schizmy dualistycznej iw konsekwencji - satanizmu.
Ta koncepcja, którą przedstawiłem jest odrębna wszystkim dotychczasowym. Będzie trudna dla wielu do przyjęcia.
Dlatego piszę - CP - to idea elit. Nie wszyscy się nadają.

3. Można i tak. To kwestia dywagacji. Wymaga dyskusji.

4. Czy jest jedno miejsce odrębne Biblii, gdzie koncepcja wyboru Żydów byłaby potwierdzona?
Na razie jest: "mamo, chwalą nas. A kto? Wy nas, my was".

5.
CP odnosi sie do polskości, ale wskazuje mocowanie jej, gdzie rozważana jest opcja odrębna myśli żydowskiej, ale nie odrzucająca, a włączająca Chrystusa.

Tylko takie podejście daje prawo istnienia idei cywilizacyjnej.

Cywilizacja Łacińska ginie (nigdy nie rozwinęła się) , z uwagi na "zapatrzenie " w judaizm. I ten ją w końcu zdominował.

Obecnie jest być , albo nie byc KRK - widać jak szybko traci wpływy stając się sektą judaistyczną.
To tak trudno dostrzec?

A to dopiero 4 notka; będzie jeszcze 5 do 7.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (4) 
Jacek, 2012.01.20 o 21:19
KRK- sekta judaistyczna. Czy hierarchia to zaakceptuje i poprze? Będzie wrzawa lub nawet ekskomunika. Prawda to Chrystus więc co my mamy ustalać? Religie Wschodu? Niedobry kierunek. Japonia - 5mln bożków. Który jest najważniejszy? Hary kriszna? Kolejne wcielenia? Reinkarnacja? Bajki.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (4) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.21 o 22:13
W dyskusjach - żydzi często takie napomknienia czynią.
A hierarchia?
No bardzo bym się zdziwił, jakby zaakceptowali.
Ekskomunika/
Byłbym w dobrym towarzyswie; Św. Franciszka chcieli ekskomunikować, a w zasadzie wszyscy znaczący 'mocarze myśli" mieli za sobą okres ekskomuniki -św. Tomasz z Akwinu - także.
Dlatego - jakoś mnie specjalnie nie martwi problem tego rodzaju. Celem jest dążenie do prawdy. Nawet niewygodnej.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (4) 
Jacek, 2012.01.21 o 22:57
Wszystko ok. Tylko jest jedno ale. Kto nam zweryfikuje, potwiedzi, że to jest słuszna droga, jedyna i właściwa? Odrzucenie dorobku 2 tys. lat łącznie z NT nie każdemu może się podobać.
Skoro tak ,to szykuje się rewolucja.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (4) 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.22 o 06:15
Na pewno nie odrzucenie NT.
Przecież napisałem wyraźnie - Biblię.
A Biblia to nie NT; owszem, jedną z metod manipulacji jest wpojenie przekonania, że jest to rzecz wspólna.
Mało. Coraz częsciej, a w zasadzie to aż do "walki na noże", twierdzi się, że NT jest kontynuacją ST.

A przecież stanowisko Ojców Kościoła było jednoznaczne i jasne: ST można interpretować tylko w duchu Ewangelii.

Więc może ten "dorobek" należy traktować , jako "dorobek judaizmu w KRK".

Czyż nie tak obecnie można oceniac wiele poczynań hierarchów?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Biblia, NT 
Piotr Świtecki, 2012.01.22 o 10:56
Na chrześcijańską Biblię składają się Stary Testament i Nowy Testament. Biblia hebrajska – Tanach obejmuje księgi Starego Testamentu. +pl.wikipedia.org
Proponuję trzymać się terminologii chrześcijańskiej. W niej NT jest częścią Biblii.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Biblia, NT 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.22 o 18:20
Wiem, że tak się manipuluje swiadomością - i KRK, jak sam kiedyś wspomniałeś, ma w tym długie, bo prawie 2000 lat liczace doświadczenie.

Ja opieram się na poglądach Ojców Kościoła - takich, jakimi były w trakcie powstawania doktryny KRK.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Biblia, NT 
Piotr Świtecki, 2012.01.22 o 18:37
Żyjemy w Polsce. Tutaj "Biblia" oznacza Stary i Nowy Testament. Jeśli Autor życzy sobie redefiniować powszechnie przyjęte i ściśle rozumiane pojęcia, to warto to jasno zaznaczyć.
Tylko się zastanawiam - PO CO?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Biblia, NT 
Krzysztof J. Wojtas, 2012.01.23 o 09:09
To mam pytanie:
po co łączy się ST i NT w jedno tworząc wrażenie, ze jest to spójne?
Kto zmenił to pierwotne rozważanie Ojców Kościoła, którzy mieli b. bliskie powiązanie z nauką Chrystusa i (przynajmniej niektórzy) nawet kontakt bezpośredni z tymi, którzy słuchali słów Chrystusa?

Porównuję tamto i to, co teraz.
Komu wierzyć?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Biblia, NT 
Piotr Świtecki, 2012.01.23 o 12:09
Bogu.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Biblia, NT 
Jacek, 2012.01.23 o 13:07
Nasz problem jest w tym, by odgadnąć wolę Bożą i ją czynić. By nie błądzić jak ślepcy. Może odświerzyć objawienia w Fatimie, Lourdes, Gietrzwałdzie. Nie wszystko jest mierzalne ludzkim rozumem i logiką. Są jeszcze zjawiska nadprzyrodzone (wirujące słońce w Fatimie na oczach tysięcy ludzi, uratowanie mnichów w Hiroszimie) Otwieramy puszkę pandory i dowiadujemy się ,że nic nie wiemy, coraz więcej pytań. Niektóre sprawy trzeba przyjąć na wiarę. Inaczej pogubimy się. Zakończyłem dyskusję na ten temat. Łączę przyjacielskie pozdrowienia.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Imperium Cywilizacji Polskiej (4) 
Leszek, 2012.01.20 o 22:58
udawać, że się nie rozumie tekstu pisanego? można.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
Krzysztof J. Wojtas
Polska Racja Stanu. cd. (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Wartości bez katolicyzmu bazą odnowy? (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Katolicyzm bazą odnowy? (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Obyczaj i prawo (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Metody manipulacji (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Definicja Miłości (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP. Honor i grzech (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
CP a... Rosja (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Imperium Cywilizacji Polskiej (9) (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Linki, cytaty, nowiny:
Panslawizm czy Cywilizacja Słowiańska?
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑