słowa kluczowe: cywilizacje, dobro, ekonomia, wartości, zysk.
Cywilizacja Polska - dyskusje2014.06.06 11:10

Polska Racja Stanu. "Zysk".

 
 
Wracam ponownie do rozważań zasadniczych tyczących idei cywilizacyjnych i tworzonej na tej podstawie RACJI STANU.
 


Mimo napisania kilku tekstów tyczących rozumienia pojęcia DOBRA ta kwestia dalej budzi wiele wątpliwości. Nawet u osób o mocno rozwiniętym rozumieniu problematyki. Odrzucenie DOBRA, jako wartości podstawowej, jest barierą trudną do przekroczenia.
Skąd te bariery?
Wydaje się, że jest to ukształtowanie naszych umysłów poprzez system nauczania. W polemikach to mentalne ograniczenie jest zauważalne zwłaszcza u osób o poziomie uniwersyteckim; ukształtowany został obraz świata w duchu dostępnej (dla nich) wiedzy i wszelkie odrębne ujęcia nie są akceptowane – odrzucane jako „nienaukowe”. Jeśli dołączyć ograniczenia konfesjonalne, a dochodzi słynne założenie Pascala, to trudno się dziwić obawom. Wszak przyjęty został pewien model „zbawienia” – zmiana mentalności – to zmiana tego modelu. Tu zaś występuje pytanie: „no dobrze, ale jeśli te dywagacje są błędne, to mogę zejść z drogi zbawienia. Lepiej pilnować „pewnego”, nawet przy wątpliwościach, niż rzucać się w nieznaną toń”.
Tyle, że trzeba się siebie zaprzeć, aby zostać zbawionym. Trudno o aż tak daleko idącą refleksję, wszak przecież całe kształcenie to budowa własnej osobowości. I to odrzucić?

W sumie opisane ograniczenia bardzo zubażają możliwości poznawcze.

To podejście jest szczególną blokadą przy dyskusjach tyczących spraw wymagających uogólnień. Pisałem o tym wcześniej. Nie da się , albo też jest to bardzo utrudnione, aby opisać kształt skomplikowanego przedmiotu będąc w jego wnętrzu. Ten kształt jest zaś widoczny i wyraźny, gdy opisujemy go z zewnętrznego punktu obserwacyjnego.

Podobnie jest w przypadku cywilizacji, czy nawet szerzej systemów filozoficznych. Przyjęcie gradacji wartości obowiązujących (przyjętych) we własnej cywilizacji i na tej podstawie dokonywanie porównań cywilizacyjnych – prowadzi do błędu.

W przypadku środowiska w którym żyjemy nakładają się dodatkowo na siebie dwa czynniki – pomieszanie pojęć wynikające z braku rozróżnień typów filozofii personalistycznej (można je rozróżnić wstępnie jako judaistyczna i chrześcijańska), oraz próby narzucenia doktryny katolickiej jako uniwersalnej. (To wprowadza szczególny rozgardiasz, gdyż doktryna katolicka jest doktryną cywilizacyjną, a bywa traktowana jako uniwersalna).

Efektem, przy braku spójności logicznej danej doktryny, jest odwoływanie się do czynnika nadprzyrodzonego: „BÓG TAK CHCE” – i opieranie się na objawieniach, które bardzo często są zręczną manipulacją doktrynerów. (Nie znaczy, ze odrzucam możliwość Objawienia, ale zawsze wymaga to bardzo starannych rozważań; ważne zaś jest, że Objawienie nie może być sprzeczne Prawdą).

Tyle wprowadzenia.
Zasadnicza treść notki dotyczy relacji miedzy „zyskiem” a „dobrem”. Czytelnik moich uwag zauważył zapewne, że odrzucam „dobro”, jako wartość uniwersalną. Jest zbyt niejednoznaczne i „dostosowuje” swe znaczenie do innych wartości cywilizacyjnych. W przypadku cywilizacji nastawionej na konsumpcjonizm można utożsamić pojęcie „dobra” z „zyskiem”. Dobrem jest tu osiągnięcie jak największego zysku.
Ciekawą refleksją, a w zasadzie pojęciem – jest ZYSK CYWILIZACYJNY. To każde przyczynienie się do realizacji CELU CYWILIZACYJNEGO. W ramach danej cywilizacji może być utożsamiany z dobrem.

ZYSK TO cel cywilizacyjny Cywilizacji Zachodu.

Jeśli zaś rozważać tę problematykę, to koniecznym jest dostrzeżenie, że cel cywilizacyjny zawsze jest nadrzędny dla kierunku rozwojowego. Wszelkie próby ograniczenia wpływu „zysku – dobra” na ludzką aktywność – są skazane na niepowodzenie. Każda z takich inicjatyw będzie powoli zamierała. Zapisy prawnych ograniczeń , regulacje itd., tylko opóźniają proces, ale go nie zatrzymują. Zysk – zawsze będzie dominującym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji.
Jeśli obecnie nastąpił kryzys – to ma on charakter cywilizacyjny wynikający z duszenia społeczeństw „pętlą zysku”. Tego nie da się uregulować ; konieczna jest zmiana systemowa. ZYSK musi przestać być utożsamiany z DOBREM.

Na tym tle mogą być dostrzeżone inne czynniki – wartości, które zostały „zawłaszczone” przez ideę cywilizacyjną konsumpcjonizmu. Wyraźna jest różnica miedzy tym systemem, a chrześcijaństwem: „cóż z tego, gdyby człowiek cały świat pozyskał, a na duszy szkodę poniósł?”.
To jedno zdanie wskazuje, że cel cywilizacyjny chrześcijaństwa jest odrębny od tego, który obowiązuje, a który jest często przedstawiany, jako z chrześcijaństwa wynikający. Bo przecież „likwiduje” się tyle źródeł biedy a spełnia potrzeby...

W sensie filozoficznym – to tylko wstawka ilustrująca przekonanie, że DOBRO nie jest wartością podstawową o charakterze uniwersalnym. To wyznacznik celu cywilizacyjnego; DOBREM jest wszystko to, co w danej cywilizacji przyczynia się do jego przybliżenia.

Jakie CELE CYWILIZACYJNE występują w systemie filozofii personalistycznej?
Przede wszystkim rozróżnię dwa ujęcia cywilizacyjne – judaistyczne i chrześcijańskie. Myśl tycząca organizacji życia społecznego Europy i basenu Morza Śródziemnego rozwija się między tymi dwoma rozróżnieniami. Tworzone cywilizacje bizantyńska, katolicka, polska, (łacińska jest wyimaginowanym tworem myśli Konecznego), zachodnia – ewoluują w granicach tych dwóch kierunków. Można twierdzić, że obecnie judaizm święci triumf, jednak widać też zauważalne symptomy upadku.

Celem cywilizacyjnym judaizmu nie jest pieniądz, jak wielu może sądzić. Tym celem jest władza nad światem, a przynajmniej w obrębie oddziaływania cywilizacji. Pieniądz jest tylko czynnikiem poprzez który władztwo jest realizowane. ”ZYSKIEM CYWILIZACYJNYM” jest wszystko to, co władztwo przybliża.
Założenia doktryny cywilizacyjnej – zostały ustalone w „świętej księdze”, czyli Biblii. Mamy tam zalecenie, aby czynić sobie ziemię poddaną. To początek „władztwa” nad wszystkim zwłaszcza, gdy przyzna się sobie status „wybranych”, a bliźnim jest tylko krąg najbliższych.

Z kolei CHRZEŚCIJAŃSKIM CELEM CYWILIZACYJNYM jest bycie „dzieckiem bożym” wraz z wynikającymi z tego tytułu obowiązkami i przywilejami. „Dobra Nowina” – to przekaz, że Stwórca potwierdza swą Miłość kierowaną do wszystkich ludzi (a szerzej – całego stworzenia). Nie ma władztwa, a wzajemna współpraca i wspomaganie.

Nasuwającą się uwagą końcową jest podkreślenie, że inne systemy filozoficzne będąc podstawą odmienności cywilizacyjnych – kształtują także stosowne CELE CYWILIZACYJNE. Tak jest w opisanych wcześniej systemach – chińskim, hinduskim, inkaskim i azteckim (nahua). Próby opisu procesów zachodzących w społeczeństwach tamtych systemów filozoficznych za pomocą „narzędzi” Cywilizacji Zachodu (a to obecnie najczęściej jest czynione) – prowadzi do błędów w ocenie sytuacji.

POLSKA RACJA STANU, jej ukształtowanie, powinno dostrzegać problematykę i tworzyć zależności pozwalające realizować polski cel cywilizacyjny, przy uwzględnieniu naszego miejsca wśród państw dążących do chrześcijańskiego personalizmu, ale przy dostrzeganiu odmienności i cywilizacyjnych i , geopolitycznie, systemów filozoficznych. 

2488 odsłon  (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Polska Racja Stanu. "Zysk". 
Piotr Świtecki, 2014.06.06 o 14:57
Ten cywilizacyjny błąd perspektywy trzeba jakoś nazwać - on się czesto pojawia, poczynając od uznania dla Putina, poprzez pozytywy odbiór niektórych zachowań niektórych środowisk żydowskich, aż po błędy Konecznego. Temat sygnalizowałem na seminarium doc. Kosseckiego, zbieram się też od dłuższego czasu do wyduszenia z siebie notki, być może ogłoszenia jakiegoś konkursu na dobrą nazwę dla tego zaburzenia postrzegania. (Np. "anachronizm" to ocenianie inkwizycji współczesnymi zwyczajami; natomiast identyczny błąd w odniesieniu nie do czasu, a do perspektyw cywilizacyjnych nazwy chyba jeszcze nie ma?)

Dalej: rozłażą się definicje, w efekcie przestaję rozumieć nie tylko punkt widzenia i wnioski Szanownego Autora Notki, ale nawet to, co mówi. "doktryna katolicka jest doktryną cywilizacyjną, a bywa traktowana jako uniwersalna" - nie wiem, przez kogo - chyba tylko przez Autora Notki? - a może po prostu we współczesnych ruinach cywilizacyjnych katolicyzm jeszcze przetrwał najlepiej - i tylko o to chodzi.

"opieranie się na objawieniach, które bardzo często są zręczną manipulacją doktrynerów" - od tego właśnie jest tradycja i Urząd Nauczycielski, Święty Kościół Katolicki, żeby takowej manipulacji się nie poddawać.

Do reszty notki się nie odnoszę, bo najpierw musimy uściślić pojęcia, dopiero potem spróbować ich użyć.
Kłaniam się.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu. "Zysk". 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.06.06 o 15:46
Mas trochę racji, ale i nie.
Fakt. Poruszam się w kręgu tematyki, która często nie ma zdefiniowanych określeń.
Zauważ - po raz pierwszy tutaj wprowadziłem dwa pojęcia: "cel cywilizacyjny" i "zysk cywilizacyjny". Wątpię, abyś się spotkał tymi określeniami gdzie indziej.
Zatem jest to przekraczanie barier mentalnych.
A jednocześnie występuje przeciwko ustalonym "dogmatom" filozoficznym i jednocześnie inaczej widzę rolę religii, acz niektórych boli, że są zgodne z nauczaniem Chrystusa.

Masz rację, że od ustaleń doktrynalnych jest Urząd Nauczycielski Kościoła. Tyle, że to zaprzecza personalizmowi, gdyż każda osoba ma prawo tworzyć własne sądy. One tylko powinny być zgodne z kierunkiem - Drogą, Prawdą, Życiem (te pojęcia ma ją dla mnie bardzo ważne znaczenie).

Co do przykładu Inkwizycji; jeśli celem cywilizacyjnym w tamtym okresie było "zbawienie" i to rozumiane, jako trzymanie się ustalonych norm i już na pewno brak kontaktów z diabłem i jego dziedzinami wpływu, to oczywistą oczywistością jest, że lepiej dla takiej duszyczki jest wyzwolenie jej z ciała fizycznego poprzez spalenie tegoż, a przez to uchronienie przed podobnymi mękami - tyle, że wiecznymi.

I jeszcze. Doktryna katolicka - to doktryna cywilizacyjna; ma wszystkie po temu cechy.
Z racji przynależności do KK i (pozytywnej) roli spełnianej w tym czasie w Europie i na świecie - przez Konecznego była traktowana jako uniwersalna, czyli obejmująca wszystkie dziedziny. Koneczny tak traktował tę cywilizację nadając jej nazwę - łacińska i idealizując niektóre elementy w tym celu.

Przyznaję, że bardzo długo myślałem, a później starałem się myśleć, w tych kategoriach.
Jednak ujęcie nie wytrzymuje krytyki. Ty też boisz się wyjść poza ten mentalny grajdołek.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu. "Zysk". 
Piotr Świtecki, 2014.06.07 o 22:00
"po raz pierwszy tutaj wprowadziłem dwa pojęcia: "cel cywilizacyjny" i "zysk cywilizacyjny". Wątpię, abyś się spotkał tymi określeniami gdzie indziej."

Tak wyraźnie - nie.

Ale to już gdzieś się przewijało - że skoro uważamy coś za "byt", to musi to mieć i "rację bytu" (ks.prof. Guz? Może Esperance mnie poprawi). Podobny trop jest w scholastycznych przyczynach (sprawczej, formalnej i celowej <- ta ostatnia by podpadała pod "cel cywilizacyjny")

Pan docent Kossecki wspomniał kiedyś, co być może jest celem Polski... Ale nie przytoczę, bo na to za wcześnie, nie jesteśmy gotowi, a zresztą nie pamiętam - a może tylko wydawało mi się ;-)

Najważniejsze, że - pochlebiam sobie - tutaj na portalu wypracowała nam się koncepcja, że jeśli coś chcemy zmienić, to musimy mieć pozytywny cel (a nie tylko opędzać się od Żydów i masonów, ewentualnie "czarnych" "watykanistów").
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu. "Zysk". 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.06.07 o 22:51
"Racja bytu" - to też termin użyty w jednym z postów. I raczej nie zauważyłem takich określeń u Guza. On nie operuje w tym zakresie tematycznym.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Polska Racja Stanu. "Zysk". 
Piotr Świtecki, 2014.06.08 o 13:38
Było to na zasadzie bon-motu. Nie w kontekście cywilizacyjnym.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
Krzysztof J. Wojtas
Polska Racja Stanu. Przyleganie (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Dobro. Dyskusje (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polemika dotycząca konfliktu Prawdy i Dobra (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Upadek... (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
O pokój na Ukrainie (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Wigilia to Wiara w Miłość podtrzymywana Nadzieją oczekiwania (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polemiki cywilizacyjne. (2) (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polemiki cywilizacyjne (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
(2) Polska Racja Stanu - filozoficznie (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
(1) O Polską Rację Stanu (Cywilizacja Polska - dyskusje)
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑