słowa kluczowe: Carl Clauberg, Kossecki, Zeszyty Oświęcimskie, dekomunizacja, doc. Kossecki, lustracja, nauka o cywilizacjach, plan Himmlera, prawda, prawo prywatne, prawo publiczne, stosunek do prawdy.
Idee2014.04.16 12:28 04.17 00:38

Wyróżniki cywilizacyjne cd. Prawda, prawo

 

Notatki z seminarium doc. Kosseckiego, 14 stycznia 2014 r.

 
Kolejne wyróżniki cywilizacyjne: stosunek do prawdy i stosunek prawa prywatnego do publicznego.
 

Stosunek do prawdy


Lewica ma silniejszy nawyk sprawdzania i analizy informacji. Prawica zniszczyła służby. Ale nie lewica, nie prawica, tylko cała naprzód!
Stosunek do prawdy był w myśli Konecznego obecny, choć nie explicite. Aby rozpoznać obecność i funkcjonowanie tego wyróżnika należy się zastanowić, czy w danej cywilizacji istnieje - czy nie - pojęcie prawdy obiektywnej, możliwej do badania, dostępnej dla ludzi.

Pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się w starożytnej Grecji. Nie zawsze występuje w takiej postaci. W cywilizacjach turańskiej i bizantyńskiej kryterium prawdy jest uznanie jej przez uprawnione autorytety (władcę lub instytucję - liturgia biurokratyczno-poznawcza). W cywilizacji żydowskiej zachodzi podporządkowanie prawdy ideologii; ogólnie w cywilizacjach sakralnych podporządkowanie religii. W średniowieczu Kościół oparł się tej tendencji i wychował dwie cywilizacje: łacińską i bizantyńską.

Podstawą wszelkiej własności jest własność ziemi. Tymczasem w Polsce na obszarach wiejskich jest ona nadal regulowana Dekretem PKWN z 9 IX 1944 r. mimo, że ciało to było wówczas uznawane jedynie przez Moskwę (inne państwa nadal uznawały Rząd Londyński), a na obszarach miejskich dekrety Bieruta z 1945 r. Dzierżawa wieczysta jest instytucją typowo turańską (car udzielał bojarowi własności, a po jego śmierci jej część przyznawał żonie i dzieciom jako opryczninę).

Stosunek prawa prywatnego do publicznego


Czy sfery te są w danej cywilizacji wyraźnie oddzielone i czy obowiązuje zasada bezwzględnego poszanowania każdej z nich?

Chodzi tu nie tylko o bezpieczeństwo każdego obywatela wobec aparatu państwa, ale i zapewnianie obywatelowi ochrony, a z drugiej strony zabezpieczenie interesów państwowych przed zepchnięciem ich na drugi plan przez interesy prywatne, zwłaszcza osób sprawujących władzę.

Właściwe funkcjonowanie obu tych obszarów jest warunkiem istnienia organizacji społecznej niezależnej od państwa. [? MT]

Definicje konecznańskie:
 
  • Przez prawo prywatne rozumiemy trójprawo: prawo rodzinne, majątkowe i spadkowe, oraz wszelkie normy prawne regulujące stosunki między poszczególnymi członkami społeczeństwa - przede wszystkim prawo cywilne.
     
  • Przez prawo publiczne rozumiemy normy prawne regulujące ustrój państwa, sposób funkcjonowania jego organów oraz stosunki między poszczególnymi organami władzy państwowej, oraz członkami społeczeństwa a tymi organami.
     
 
Technika nie determinuje rodzaju cywilizacji. To spostrzeżenie to differentia specifica Konecznego względem marksizmu i, ogólniej, ekonomizmu. Przykładem III Rzesza, która mimo technologicznego zaawansowania szybko się turanizowała.
Począki prawa publicznego to władza starostów rodowych, potem książąt. W turańszczyźnie państwo traktowane jest jako prywatna własność władcy.

Pełny rozdział prawa prywatnego od publicznego istnieje tylko w cywilizacji łacińskiej.

W cyw. arabskiej prawo publiczne wyprowadza się z prywatnego (Koran nie zawiera p. publicznego): podatki podciągnięto pod jałmużnę, służbę wojskową pod świętą wojnę. Władca jest skrępowany tylko Koranem; podważenie tak zbudowanego systemu autokratycznego wywołuje natychmiast anarchię.

Plan Himmlera w materiałach procesowych Carla Clauberga - kopia znikającego z bibliotek nr 2/1958 Zeszytów Oświęcimskich wykonana przez słuchacza NAI dostępna jest tu: zeszyty-oswiecimskie.pdf. Obecnie Plan Himmlera realizuje się nie przymusem administracyjnym i fizycznym, ale środkami ekonomicznymi.
W cyw. bizantyńskiej dominuje prawo państwowe, stąd ingerencje urzędników w życie rodzinne i traktowanie dzieci niemal jak własności państwa.
W Polsce kluczowe grupy, na których opiera się państwo, nie zostały po '89 oczyszczone. Milicja Obywatelska nie była objęta lustracją, a formalne przeszeregowanie funkcjonariuszy oraz tajnych współpracowników z SB do MO nie było problemem. Nie został również oczyszczony aparat sędziowski, profesura, sfera kultury (literaci, reżyserzy) ani biurokracja państwowa i samorządowa, za wyjątkiem najwyższych stanowisk. Wniosek: praktycznie zachowana została bizantyńska ciągłość z okresem PRL.

W cyw. żydowskiej nie ma rozdziału prawa, całość jest wyprowadzona z religii.


YouTube.com 
 
Ważna, zalecana, krótka lektura: O ład w historii Konecznego.
Istnieje możliwość otrzymania od p. docenta zdigitalizowanych materiałów (dokumenty, prace) Ligi Narodowo-Demokratycznej

2569 odsłon średnio 5 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑