słowa kluczowe: gps65, skrót, wojna.
Świat2022.03.01 14:28 14:29

Wojna dla opornych. W punktach.

 
 
Poważni analitycy precyzyjnie tłumaczą wszelkie kwestie dotyczące wojny na Ukrainie. Nie będę ich wyręczać. Zrobiłem tylko skrót tych analiz dla tych, którzy nie mają czasu ich słuchać.
 
 1. Ukraina nie chciała i nie chce wojny. Nikomu nie zagrażała, nikomu nie groziła. Ukraina jest niewinną ofiarą wojny.
 2. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie działania wojenne. Rosja to agresor, bandyta, który napadł na Ukrainę i morduje niewinnych Ukraińców. 
 3. Rosja jest niebezpiecznym wrogiem, jest przestępcą, który odpowie za zbrodnie wojenne. Rosja to zacofany cywilizacyjnie barbarzyńca wstrzymujący rozwój kulturowy i technologiczny wszystkich państw zależnych.
 4. Ukraińcy dzielnie walczą o swoje dobro, życie, mienie i wolność, a w drugiej kolejności w obronie Polski i całej Europy.
 5. Rosja walczy śmiercionośną dla cywili bronią, morduje kobiety i dzieci, niszczy prywatne mienie. Po przegranej wojnie będzie musiała za to wszystko zapłacić.
 6. Rosja dokonuje celowo, planowo barbarzyńskich morderstw, a Ukraińcy zabijają tylko wrogich żołnierzy.
 7. Straty wojskowe Ukrainy, póki co, są dużo mniejsze niż Rosji. Rosja w tej wojnie traci bardzo dużo sprzętu i żołnierzy. W zamian Rosja czyni duże zniszczenie w cywilach i ich mieniu.
 8. Prawie cały cywilizowany świat wspiera Ukrainę i wprowadza maksymalne sankcje przeciw Rosji.
 9. Misja Ukrainy w obronie przed Rosją jest cholernie ważna. Gdy Ukraińcy pokonają Rosję i stłamszą jej mocarstwowe aspiracje, to Polska, Ukraina i cała nasza okolica dozna cywilizacyjnego, technologicznego, kulturowego, ekonomicznego boomu na niespotykaną skalę.
 10. Kto powątpiewa w te fakty jest zdrajcą, kolaborantem, sabotażystą i ruskim trollem.

-------------------------------------------------

 1. Украина не хотела и не хочет войны. Никому не угрожала, никому не угрожала. Украина – невинная жертва войны.
 2. Россия несет полную ответственность за все военные действия. Россия — агрессор, бандит, напавший на Украину и убивающий невинных украинцев.
 3. Россия опасный враг, это преступник, который будет нести ответственность за военные преступления. Россия — цивилизационно отсталый варвар, сдерживающий культурное и технологическое развитие всех зависимых стран.
 4. Украинцы храбро сражаются за свое благо, жизнь, имущество и свободу, а во-вторых, чтобы защитить Польшу и всю Европу.
 5. Россия воюет смертоносным для мирных жителей оружием, убивает женщин и детей, уничтожает частную собственность. Проиграв войну, ей придется за все заплатить.
 6. Россия совершает заведомо, заведомо варварские убийства, а украинцы убивают только вражеских солдат.
 7. Военные потери Украины пока гораздо меньше, чем у России. Россия теряет в этой войне много техники и солдат. Взамен Россия наносит огромный ущерб мирным жителям и их имуществу.
 8. Практически весь цивилизованный мир поддерживает Украину и вводит максимальные санкции против России.
 9. Миссия Украины по защите от России чертовски важна. Когда украинцы победят Россию и сокрушат ее сверхдержавные стремления, Польша, Украина и все соседние с нами страны испытают беспрецедентный по своим масштабам цивилизационный, технологический, культурный и экономический бум.
 10. Кто сомневается в этих фактах, тот предатель, коллаборационист, диверсант и русский тролль.

  Grzegorz GPS Świderski

   

  465 odsłon  (brak ocen)
  zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
  linki, cytaty, nowiny
  najwyżej oceniane
  zeszyty tematyczne
  najbardziej kontrowersyjne artykuły
  najnowsze komentarze

  © Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑