słowa kluczowe: Polska Racja Stanu, cywilizacja, wartości, władza.
Cywilizacja Polska - dyskusje2014.07.06 15:55

Wartości, władza, religie a Słowiańska Akademia Cywilizacyjna

 
 
Kryzys jaki dotknął Zachód nie jest lokalnym, dotyczącym jakiejś jednej dziedziny a systemowym. Czyli dotyczącym podstaw istnienia sposobu organizacji życia społecznego, jaki przyjęto , umownie - na Zachodzie.
 
 Obejmuje nie tylko finanse i gospodarkę, ale też sądownictwo, system wychowania, czy opieki społecznej, ale także włączony jest w to kryzys religijny..

Poszukując powodów tej sytuacji trudno pominąć historiozofię, której prekursorem był prof. Koneczny. Jego ujęcie, że podstawą organizacji życia społecznego są wartości – dają mu pozycję, moim zdaniem, największego myśliciela XX wieku.

Warto przy tym zauważyć (nawet wbrew intencjom Konecznego), że uznanie wartości jako fundamentu bytu społecznego, jest areligijne. Zwłaszcza zaś jest skierowane przeciwko religiom opartym na objawieniu.
Tej konstatacji nie można uniknąć jeśli przyjąć metodologię prof. Konecznego. To zaś pośrednio implikuje, że objawienie nie może być sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i logicznym myśleniem. Następuje zgodność z myślą Akwinaty, który twierdził to samo: że nie może być sprzeczności między wiarą i rozumem, a jeśli taka powstaje, to należy szukać błędu bądź w założeniach przyjętych na wiarę, bądź w logicznym myśleniu.

Jak powyższe uwagi odnoszą się do elementów tytułowych?
Przede wszystkim, że obecny kryzys jest kryzysem wartości. Jak to odnieść do tez prof. Konecznego? Ważnym stwierdzeniem jest, że „nie można być cywilizowanym na różne sposoby”. A zatem nie można różnie interpretować rozumienia wartości w danym systemie cywilizacyjnym. Czyli wielokulturowość, jaka jest obecnie lansowana, jest podstawą kryzysu.

Kryzys, jak już wspomniałem, dotyczy zarówno sfery świeckiej, jak i religijnej.
W naszą świadomość wpojone (wpajane), jest przekonanie, że źródłem wartości są systemy religijne, w tym, zwłaszcza w naszym kręgu kulturowym, pochodzące z objawienia.
Tak nie jest. Wartości są określane poprzez systemy filozoficzne ( to oznacza, że objawienia mogą wspomagać dojście do pewnych etycznych konkluzji, ale nie mogą narzucać logicznych sprzeczności).
Na bazie wartości tworzone są różne rodzaje instytucji życia publicznego. Podstawowymi są władza świecka i religijna. Jedna odnosi się do materialnej realizacji przyjętej idei, druga do kontroli , czy podejmowane działania są zgodne z wartościami stanowiącymi podstawę systemu.
Twierdzenie o rozdziale religii od państwa jest celowym błędem; właśnie wzajemna kontrola jest (była) podstawą sukcesu europejskiego systemu.

Często przedstawia się nadrzędność religii nad władzą świecką, co symbolizowała tiara papieska, a czego przykładem jest słynna „Canossa” Henryka IV. Pierwowzorem były działania cesarza Teodozjusza, który także ustąpił przed władzą religijną.
Czy rzeczywiście?
Zapominamy o roli wartości.
W postępowaniu cesarzy można dopatrzyć się ustępstw wynikających z uznania za nadrzędne wartości głoszonych przez Papieży.
(Koniecznym jest zaznaczeni, że nie istnieje trójpodział – wartości, religia, władza świecka ; wartości są nadrzędne).
W tych kategoriach należy też rozpatrywać sprawę wielu „ustępstw” Papieży względem władz świeckich. Przykładem może być Sobór w Konstancji, gdzie Papież „przychylił się” do stanowiska reprezentowanego przez polską delegację. (Po zastosowaniu „usilnych środków przekonywania”).
Rozprawa Machiawellego , którego powszechnie znanym twierdzenie, że „cel uświęca środki” może mieć też tłumaczenie, że owszem, cel uświęca środki, ale tylko te , które są zgodne z celem cywilizacyjnym przy nie naruszaniu wartości o które cywilizacja się opiera.

Stosowanie środków sprzecznych z wartościami cywilizacyjnymi, przy krótkotrwałym zysku, zawsze narusza podstawy systemu stając się przyczyną upadku.

Kończąc tę część nieodzownym jest odniesienie się do prawa, jako regulatora życia społecznego.
Prawo podporządkowane objawieniu a sprzeczne z rozumem – będzie zawsze służyło zniewalaniu społeczeństw.
Ważne zatem, aby (o tym pisałem we wcześniejszych tekstach), prawo wynikało z Prawdy. (Wielce znaczący jest wspólny rdzeń obu określeń występujący w Słowiańszczyźnie).

Prawda jest zamysłem Stwórcy zawartym w bycie.

Interesujące są nawiązania do Ewangelii, gdzie wskazana jest uwaga Chrystusa, że „nie przyszedł, aby zmieniać Prawo, ale aby je wypełnić”. Tyle, że Prawo nie może być w tym wypadku Prawem Mojżeszowym (objawionym), a Prawem zgodnym z Prawdą.
We wskazanym kontekście, to co określamy jako chrześcijaństwo – to nie dziedzictwo wspólne z judaizmem wynikające z objawień kultywowanych w tej religii, a pierwotny przekaz dotyczący życia w zgodności z Prawdą, a który to przekaz został zafałszowany w rzekomych objawieniach.

Można twierdzić, że ten Pierwotny Przekaz został najpełniej zachowany w Słowiańszczyźnie. Stąd np. wiele stwierdzeń ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, ale także docenianie roli Polski i Polaków przez Chestertona.


Widać, że wiele z prezentowanych tu poglądów jest sprzecznych z obiegowymi opiniami; także filozoficznymi, bądź religijnymi uzasadnieniami. Całość jest trudna do „ogarnięcia”. Jednak stanowi spójny system który może być podstawą dla nowego ujęcia organizacji życia społecznego. Stąd postulat powołania Słowiańskiej Akademii Cywilizacyjnej, gdzie rozważany by był kształt struktur i instytucji publicznych.

Na koniec można podzielić się kilkoma spostrzeżeniami:

1. prof. Koneczny przyjął swój quinkunks wartości: Prawda, Dobro, Piękno, Dobrobyt i Zdrowie. Można się z tym zgodzić, ale przy bliższej analizie powstaję wątpliwość, czy Dobro może być uznane za wartość podstawową. Tej kwestii poświęciłem wiele uwagi we wcześniejszych tekstach.

2. uznając za wartościowe stwierdzenie o istnieniu Cywilizacji Łacińskiej nie da się wskazać państwa, czy regionu, gdzie cywilizacja ta byłaby faktycznie wdrażana. Najbliższą ideału formą realizacyjną był system organizacyjny Rzeczypospolitej. Dlatego godzi się mówić o Cywilizacji Polskiej. Europejskim osiągnięciem, co zaznaczyłem w niniejszej notce, jest kształtowanie struktur organizacji życia społecznego przy kontroli wzajemnej religii i władzy świeckiej.

3. obecny kryzys jest wynikiem rozdziału religii od państwa i rezygnacja z tej formy kontroli ideowej czystości systemu. Konieczne jest odtworzenie systemu wartości na jakich może być odbudowana struktura społeczna i znalezienie form kontroli zgodności. 

2632 odsłony średnio 5 (1 głos)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Wartości, władza, religie a Słowiańska Akademia Cywilizacyjna 
Jacek, 2014.07.06 o 17:13
Jednak F. Koneczny stwierdził -"Polityka i etyka mają być współmierne.
Trzeba nam tedy nawrócić do hasła starego, średniowiecznego, że
polityka winna być oparta o etykę katolicką" ( "O ład w historii", str45 )
Innymi słowy- powinien być przywrócony sojusz(współpraca) między władzą świecką a duchowną.
Upadek datuje się od chwili zerwania tego sojuszu.
Czy po słowach -" nie będę klękał przed księdzem " lub wypowiedzi w RMF -" po cholerę wam ten Kościół" jest to możliwe?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wartości, władza, religie a Słowiańska Akademia Cywilizacyjna 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.07.06 o 17:20
Owszem - powinna być przywrócona kontrola wzajemna struktur etycznych (religie) i władzy świeckiej.
Ale nie sojusz!!!

Druga sprawa, czy obecnie można mówić, że Kościół jest gwarantem wartości wynikających z chrześcijaństwa i nauki Chrystusa?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wartości, władza, religie a Słowiańska Akademia Cywilizacyjna 
Jacek, 2014.07.06 o 18:54
Jak zwał tak zwał. Było porozumienie na zasadzie poszanowania zdania drugiej strony, współpraca dla dobra narodu i państwa.

Po opanowaniu KK przez siły zła trudno odpowiedzieć twierdząco na drugie pytanie.
Raczej wykorzystywany jest do innych celów.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wartości, władza, religie a Słowiańska Akademia Cywilizacyjna 
Piotr Świtecki, 2014.07.07 o 10:08
Z zakończonego cyklu seminariów doc. Kosseckiego, kontynuującego i rozwijającego koneczniańską naukę o cywilizacjach wynika, że coś, co jest postrzegane jako państwowy/cywilizacyjny byt JEST mieszanką cywilizacyjną bez szkody dla swej tożsamości/ciągłości, i to zarówno w czasie (turanizacja Niemiec w okresie wojny), jak i w konkretnym punkcie czasowym (co najmniej od XVII wieku Rosja jest - jeśli uznawać podział wywodzący się od Konecznego - mieszanką turańszczyzny, bizantynizmu i łacińskości) bez zachodzenia procesów degeneracyjnych - wbrew twierdzeniu Konecznego.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wartości, władza, religie a Słowiańska Akademia Cywilizacyjna 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.07.07 o 12:40
Nie ma bytów idealnych.
Istnieje ciągła konfrontacja różnych elementów z przewagą niektórych w specyficznych sytuacjach.
Wojny - to zawsze element turańszczyzny będzie rozbudowywany,
Pisałem tu o kontroli wzajemnej władzy i religii, ale zamiast religii - może to być głos elity (Chiny), a dochodzi też głos ludu niekiedy (motłochu , jak to zostało określone w innym miejscu).
Tu, w rozważaniu tworów idealnych widać, że element religijny może być zastąpiony elitą świecką. Może być tak, że elita świecka i religijna stanowią jedność (jest tylko religijna).
A jak jest u nas?
KRK ma własne elity, naród nie ma żadnych, są pseudoelity antynarodowe, a do tego dochodzi to, że próbują one kontaktu z KRK.
Porąbane. I jakoś funkcjonuje - ale czy daje szanse rozwoju?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wartości, władza, religie a Słowiańska Akademia Cywilizacyjna 
Piotr Świtecki, 2014.07.07 o 14:37
Szans rozwoju taki układ raczej nie daje; jeśli już, to - sięgając do porównania ogrodniczo-roliczego - jako nawóz.

Trochę za to teraz lepiej rozumiem, skąd te dociekania "co było pierwsze", jaka jest "wartość bazowa" itp.

W naszym przypadku znowu wyłazi przed oczy nieprawdopodobna trafność pytania "czym dla nas jest polskość?"
Nie ma istnienia bez tożsamości. Douzupełnię: w przypadku naszej tożsamości "elita świecka" nie wystarczy.

Kłaniam się.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Wartości, władza, religie a Słowiańska Akademia Cywilizacyjna 
Krzysztof J. Wojtas, 2014.07.07 o 21:11
Nie ma zarówno polskich elit swieckich, jak i religijnych.
Przykre, ale kler obecnie nie kwalifikuje się do tej roli.
Zapewne jest trochę ideowych księży niższego szczebla - parafie, ale wobec antypolskiej struktury hierarchicznej - nie ma możliwości wykorzystania. Może sporadycznie i lokalnie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
Krzysztof J. Wojtas
Mir chleba (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Między Stalinem a Putinem (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Antynarodowi obrońcy życia (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Boeing - chiński arbitraż (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
"Zjednoczenia" - krótko o scenie politycznej (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Brunetki, blondynki, rude; lewy, prawy, śmaja (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Taśmy, "zamach stanu", destabilizacja, ... (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Kiedy wojna? (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Krzysztof J. Wojtas
Polska Racja Stanu. Słowo (Cywilizacja Polska - dyskusje)
Linki, cytaty, nowiny:
O Bosaku, Winnickim i podobnych
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑