słowa kluczowe: Idea Polski w Myśli konserwatywnej, Osoba Ludzka, Podstawy Etyki.
Polska2013.01.30 09:14

Podstawy Etyki: Osoba Ludzka

 

część 2

 
W kontaktach z drugą Osobą należy kierować się Wiarą, Nadzieją, Ufnością i Miłością, nie zapominając pod żadnym pretekstem, że jest Ona godna takiego podejścia.
 

Poniżej, przedstawiam Państwu kolejny szkic przypominający o tym, Kim tak naprawdę jest Człowiek, traktowany od początku pojawienia się ideologii socjalistycznych, czyli od drugiej połowy XVIII wieku, jako przedmiot w rozważaniach filozoficznych.

 

Przedmiot, który „filozofowie postępu” skolektywizowali w tak – przez nich – nazwane „społeczeństwo”, o którego stadny „dobrobyt i szczęście” toczą – od końca XVIII wieku krwawe wojny, rezerwując dla siebie samych role kierowniczą i przywódczą.

 

Myśl konserwatywna, oparta na etyce Cywilizacji Łacińskiej, przeciwstawia się brakowi wolności, będącym podstawą filozofii stadnych, przypominając o odrębności każdej Istoty ludzkiej, której wolność postępowania ograniczona jest jedynie naturą stworzenia i wolnością innych Osób, traktowanych jako Bliźnich.

 

Negatywnym przykładem wpływu filozofii kolektywistycznych na zachowania i mentalność współczesnego Człowieka, żyjącego w zrzeszeniach poddanych wieloletniej indoktrynacji systemu sowieckiego, jest maniera wypowiadania się pojedynczych Osób, w imieniu zbiorowości niezidentyfikowanych osobowo: „my”, „musimy”, „będziemy”, etc., bez wyraźnego opisu jakiej grupy Osób deklaracje te dotyczą. Dokładniejsze wyjaśnienie tej kwestii zawarte jest w części trzeciej, na którą już teraz serdecznie zapraszam.

 

Życzę miłej lektury

MStS

 

***

 

Definicję Boecjusza podjął i rozwinął w swoich pracach święty Tomasz z Akwinu, twórca chrześcijańskiego nurtu filozoficznego, od Jego imienia nazwanego Tomizmem.

 

Zanim jednak omówię, skrótowo dorobek Akwinaty, zwrócę łaskawą uwagę Czytelnika na drogę poprzez epoki i kultury, którą podążała Myśl ludzka, w kierunku współczesnego pojmowania istoty człowieczeństwa, rozpoczynając swoją, wielowiekową wędrówkę w starożytnej Grecji od Arystotelesa, który odrzucił  nauczanie swojego nauczyciela Sokratesa, o odrębności ciała i Duszy oraz wywodzące się z Indii poglądy Platona  na metempsychozę, rozwijając się dalej, poprzez Rzym różnych stuleci, aż do chrześcijaństwa; wyznaczając w końcu ramy etyczne, zwane współcześnie Cywilizacją Łacińską.

 

 

W uzupełnieniu należy dodać, iż rozmyślania Arystotelesa, w tej materii, nie zostały całkowicie zawłaszczone przez Łacinników, ale stały się także podstawą rozwoju średniowiecznej Myśli arabskiej, której świat współczesny zawdzięcza zachowanie dzieł tego Filozofa – jej główni przedstawiciele to Awicenna i Awerroes – upadłej, na nieszczęście dla rozwoju tego świata, pod ciosami najeźdźców Dżyngis-chana i jego następców.

 

Wracając do tomizmu: św. Tomasz z Akwinu, zaadoptował i wzbogacił boecjuszowskie pojęcie istnienia, i Istoty przyjmując, jako podstawę swoich rozważań - na przykład w traktacie „O Człowieku” - zasadę złożoności Istoty ludzkiej z substancji duchowej i cielesnej.

 

Omawiając przymioty duchowości, Akwinata rozwija jej dalszą definicję za Pseudo-Dionizym Areopagitą, autorem między innymi „Peri tes ouranias hierarchias”, jako posiadającą: Istotę, Siłę i Działanie, rozpatrując – w kolejnych rozdziałach swojego traktatu teologicznego – nie tylko istotę Duszy, ale także kwestię połączenia jej z ciałem, dochodząc do – podstawowego z punktu widzenia chrześcijaństwa – wniosku o nieśmiertelności Duszy.

 

Świątynia Aresa; plac przed nią - popularne miejsce spotkań Obywateli - nazwany został Areopagiem

 

Nawiązując do wspomnianej powyżej terminologii arystotelesowskiej, św. Tomasz opisuje Osobę ludzką jako „hoc aliquid” – jestestwo złożone z Duszy i ciała. Samą Duszę zaś, definiuje, za Boecjuszem:

 

Dusza ludzka jest substancją. Nie jest jednak substancją ogólną. Jest więc substancją partykularną, jednostkową. A zatem jest hipostazą lub osobą - oczywiście Osobą ludzką”.

 

W dalszych rozważaniach Akwinata odkrywa w Osobie ludzkiej takie przymioty, jak - między innymi - Inteligencja, wolna Wola, Miłość, Ufność, Wiara, etc.

 

 

Rozważania i konkluzje świętego Tomasza, a także Jego poprzedników, dotyczące Osoby ludzkiej, jej niepowtarzalności, obdarzonej dodatkowo takimi właściwościami, jak: samoistność, indywidualność i rozumność, których naturalnym uzupełnieniem są następujące wartości: Godność, Wolność i Podmiotowość wobec praw - stanowią podstawę Myśli konserwatywnej.

 

Zgodnie z powyższą charakterystyką Osoby ludzkiej, dokonaną przez Cywilizację Łacińską, konserwatyzm podkreśla w niej, co następuje:

 

                        a) naturę rozumną, zdolną do miłości i poznania intelektualnego,

 

                        b) dyspozycję do odrębności i transcendentności świata i rzeczy materialnych, tworzącą specyficznie ludzką interpretację pojęć,

 

                        c) szczególny sposób powiązania z innymi Osobami ludzkimi, z zachowaniem wolności postępowania, ograniczonej jedynie naturą stworzenia i wolnością Drugich (Bliźnich).

 

Najbardziej znienawidzona przez totalitaryzm cecha Chrześcijaństwa: Miłosierdzie i Miłość Bliźniego. Każda wzmianka o tych Wartościach skutkuje kubłem pomyj i pomówien Osoby, ktora śmiała o czymś takim przypominać...

 

Pojęcie Godności, Myśl konserwatywna interpretuje w ten sposób, że przynależy ona każdej Osobie ludzkiej, a więc bez różnicowania na płeć, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, status majątkowy, czy też odcień skóry.

 

Tak więc, dla konserwatysty, nakazem etyki – czyli tak, jak ją pojmowali Starożytni, nauki o filozofii działania – wzmocnionym wskazówkami moralnymi płynącymi z Pisma Świętego, jest uznanie kogoś Drugiego, jako indywidualnej Osoby ludzkiej, posiadającej nie tylko te same, przyrodzone właściwości, ale i prawa.

 

Zpowyższego rozumowania wynika zasada, iż w kontaktach z drugą Osobą należy kierować się Wiarą, Nadzieją, Ufnością i Miłością, nie zapominając pod żadnym pretekstem, że jest Ona godna takiego podejścia, i nawzajem – jako Osoba ludzka posiadam przyrodzone, poprzez Akt Stworzenia, prawo do takiego samego traktowania przez Osoby inne, niezależnie od liczebności i wielkości zrzeszenia (Rodzina, Plemię, Naród, Państwo, Cywilizacja), w jakie się skupiły.

 

 

Jest to stanowisko całkowicie i nieprzypadkowo zgodne z Katechizmem Kościoła Katolickiego, który – zgodnie z nauczaniem Chrystusa - drugą Osobę ludzką definiuje  jako Bliźniego:

 

              „2196 Na pytanie, jakie jest pierwsze przykazanie, Jezus odpowiada: "Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych" (Mk 12, 29-31).

 

         Święty Paweł Apostoł przypomina o tym: "Kto... miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa" (Rz 13, 8-10) ”.

 

 

Powyższy pogląd nie dotyczy jedynie relacji Osoba-Osoba, ale rozwijany jest w Cywilizacji Łacińskiej - będącej źródłem i inspiracją Myśli konserwatywnej – dalej, na zasadę obowiązującą małe i coraz większe związki Osób: począwszy od Rodziny, dalej przez Plemię, Naród, Państwo, aż po najwyższą formę zrzeszenia, jaką jest Cywilizacja. 

CDN...

Ceterum censeo Conventum esse delendum 

 

1185 odsłon średnio 4,7 (3 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
w.red, 2013.01.30 o 10:14
W świetle powyższego nie widzę tam przestrzeni dla monarchii. A ta potępiana przez Pana demokracja wydaje się być czymś idealnym. Nie ma tam rozróżnienia na "panów" i "niewolników". Na ludzi bardziej wartościowych i mniej ;)

pozdrawiam dociekliwie
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Marek Stefan Szmidt, 2013.01.30 o 11:21
Szanowny Panie,
Pańskie spostrzeżenia są dociekliwe, lecz konkluzja mylna :-)

Celem Mysli konserwatywnej jest Monarchia konstytucyjna, jako Władza wykonawcza, przy zachowaniu systemu Władzy ustawodawczej wyłanianej w okręgach wyborczych. Coś takiego jak JOW, tylko jeszcze lepsze :-)

Bardzo proszę więc o cierpliwość, gdyż system ten przedstawię, po "przebrnięciu" przez - uciążliwe zapewne - wstępy, określające "siatkę pojęciową", którą zniszczył bolszewizm, a bez odbudowania której "nielzja"

:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
MatiRani, 2013.01.31 o 03:50
A po co Monarchia Konstytucyjna, jesli moze funkcjonowac Anarchia Etyczna?
;-)
Monarchia to cyrk dla plebsu.
pozdr
MLR
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Marek Stefan Szmidt, 2013.01.31 o 12:01
Szanowny Panie,
w Rzeczypospolitej, państwie etyki Cywilizacji Łacińskiej, może Pan budować Sobie taka anarchię, jaka się Panu spodoba.
Przykład anarchii etycznej: wielożeństwo i kazirodztwo - o coś takiego Panu chodzi?
Jestem Autorem tezy, że podłożem wszelkich ruchów "rewolucyjnych" jest obietnica "swobodnego" dostępu do Kobiet. Anarchiczna etycznie....
:-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka   
bydzio63, 2013.01.31 o 12:46
I to pisze brat salezjanin? ??
Toż ta idea to Sodoma I Gomora !

Ale czego się spodziewać po takim WIELKIM KATOLIKU?
Co pisze Szczęść B*że !!!!! ZAMIAST Szczęść Boże! !!
Nawet przez paluszki nie przejdzie? a co dopiero przez usta i umysł???!!!!

Nie prawdaż?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
MatiRani, 2013.01.31 o 13:42
Swobodny dostep do kobiet, to komunizm, wymyslil cos takiego trocki-Bronstein okolo 1920r.
Wszystkie kobiety od 17 do 35 lat ( +-) przechodza na wlasnosc klasy pracujacej. Kazdy pracownik ma dostep do kazdej kobiety, na 3 h za jednym razem i nie wiecje niz 4 razy w tygodnui... takie byly zalozenia usilowano przeprowadzic... potem Stalin nie byl taki zly ;-)
Ani króla ani silnego rzadu nie potrzebujemy, tak na prawde. Rada Starszych Obywateli z Rodowodem by wystarczyla
;-)
pozdr
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Paweł Tonderski, 2013.01.31 o 14:47
Takie obyczaje wprowadzono w trzech miastach na dalekim wschodzie ZSRS, "niestety" po bodajże dwóch latach odeszli od tego pomysłu - eksperymentu, (anarchizm kolektywistyczny), ponieważ dochodziło do przypadków morderstw z powodu zazdrości na tle seksualnym. :)))) Normalnie i tak na tych terenach morderstwa na tle seksualnym, to była coś normalnego, jednak anarchizm kolektywistyczny takie zachowania u ludzi radzieckich jeszcze bardziej potęgował.

Na temat rosyjskich zwyczajów i obyczajów pisał Studnicki w swoich opracowaniach z jego pobytu na zsyłce, wtedy co prawda Rosja była jeszcze carska, jednak już wtedy ich życie rodzinne było zupełnie inne niż nasze, to zupełnie inna kultura i obyczaje. A współżycie ze swoją teściową, czy zięciem, teściem, synową, to wtedy była norma i coś zupełnie naturalnego.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka   
bydzio63, 2013.01.31 o 14:03
Widzę że nie zauważone zostało iż miszcz jewjitsu jest tylko autorem TEZY! !!
Proszę o zrozumienie wywodu !
Uczciwość i prawda! na pierwszym miejscu!

Ja odnoszę się do cytatu. ......

Szanowny Panie,w Rzeczypospolitej, państwie etyki Cywilizacji Łacińskiej, może Pan budować Sobie taka anarchię, jaka się Panu spodoba......

Pozdrawiam i sereczności życzę
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Podstawy Etyki: Osoba Ludzka 
Paweł Tonderski, 2013.01.31 o 14:05
Witam, myślę sobie w tym przypadku, że nie powinien pan brać komentarzy pana Marka aż tak dosłownie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
podobna tematyka
Marek Stefan Szmidt
Macierzyństwo a Przymus ekonomiczny (Polska)
Marek Stefan Szmidt
Małżeństwo podstawą Rodziny (Polska)
Marek Stefan Szmidt
Wolność! (Polska)
Linki, cytaty, nowiny:
E-booki
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2018   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑