słowa kluczowe: Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, Niemcy, Polacy, Stalin, antypolonizm, antysemityzm, nazizm, stalinizm, Żydzi.
Linki, cytaty, nowiny2014.08.05 06:06

23 sierpnia Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

(poleca )
 
PROSIMY O NAGŁOŚNIENIE APELU!!!
 
Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce
Committee for Commemoration of the Victims of Stalinism in Poland

 
Parlament Europejski większością głosów, uchwalił w roku 2009 Dzień 23 Sierpnia, w 70 rocznicę podpisania zbrodniczego Paktu Ribbentrop- Mołotow przeciw Polsce, Dniem Uczczenia Pamięci Ofiar obu tych zbrodniczych reżimów przypomnieniem ich masowych zbrodni i  krzywd jakich doznały narody z ich strony.
      Od 6 lat co roku Polacy obchodzą tę tragiczna rocznicę pomięci zbrodni i krzywd wyrządzonych Ofiarom przez oba te reżimy, czczą ich pamięć i ostrzegają opinie światową przed powtórzeniem agresji i zbrodni.
      W tym roku także Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu apeluje do Społeczeństw, które ucierpiały lub cierpią nadal bezpośrednio albo pośrednio w wyniku zbrodniczych, agresywnych reżimów, o uczczenie pamięci ich ofiar.

      Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce postanowił aktywnie włączyć się do tych obchodów i apeluje do Społeczeństwa Polskiego i innych Narodów także o włączenie się.

      W Polsce, gdzie stalinizm był szczególnie okrutny, krwawy, brutalny i gdzie jego skutki wciąż pozostają żywotne , działający od ponad 25 lat Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu włącza się aktywnie do realizacji Uchwały Parlamentu Europejskiego. Zwraca się też do wszystkich narodów byłego bloku sowieckiego, by we własnym zakresie przygotowały się, nie tylko do obchodów tego Dnia, ale rozpoczęły szerszą informację o zbrodniach, krzywdach i szkodach wyrządzonych ich społeczeństwom przez system bolszewicko-stalinowski .

Organizatorzy apelują by w tym Dniu przed obiektami symbolizującymi pamięć o zbrodniach i krzywdach stalinowskich( przed pomnikami, tablicami pamięci, więzieniami, na cmentarzach, przed grobami Ofiar) organizować takie refleksyjne Spotkania.
      Komitet podjął się, w miarę potrzeby, pewnej formy koordynacji tych działań na zasadzie primus inter pares (pierwszy spośród równych).
      Przede wszystkim zwraca się do organizacji i osób o postawach patriotycznych i wrażliwych moralnie o aktywny współudział w przygotowaniu do godnego obchodu tego Dnia, a zwłaszcza szerokiego nagłośnienia tej informacji oraz upowszechnienia wiedzy, szczególnie na Zachodzie , wśród młodych pokoleń, o represjach, zbrodniach i krzywdach wyrządzonych przez oba reżimy.
     Istnieje bowiem uzasadniona obawa, że pewne siły polityczne i ideologiczne będą próbować wyolbrzymiać i generalizować zbrodnie nazistowskie, a pomniejszać winy sowieckie . Szczególnie na Zachodzie do dziś łagodniej ocenia się Stalina , bo w pewnym okresie wojny, z konieczności, stał się uczestnikiem koalicji antyhitlerowskiej. Bowiem państwa zachodnie nie doznały nigdy sowieckich represji, krzywd i szkód .
      Istnieje także inny ważny powód, by łagodniej na Zachodzie ocenić stalinizm. Otóż sowiecki system był tworzony i funkcjonował od początku z inicjatywy i z dominującym udziałem ludności pochodzenia żydowskiego, zarówno w okresie rewolucji bolszewickiej, w czasie wojny, jak i w okresie powojennym. Stąd w powszechnej ocenie , odczuciu w Polsce i na świecie reżym bolszewicki jest traktowany jako zbrodniczy twór „żydokomunistyczny”. Już w okresie rewolucji bolszewickiej Żydzi stanowili przytłaczającą większość w jej kierownictwa, np. na 21 komisarzy rewolucji aż 17 stanowili Żydzi.
      W Polsce i innych podbitych i zhołdowanych krajach, Stalin wykorzystywał Żydów instrumentalnie do represjonowania podbitych narodów, bo nie ufał w pełni Rosjanom, Ukraińcom, Białorusinom, a nawet miejscowym komunistom … Toteż Żydzi, szantażując dziś sprawdzonym „wytrychem antysemityzmu” będą chcieli wyolbrzymić zbrodnie hitlerowskie, pomniejszać zaś sowiecko-żydowskie oraz ukazując przede wszystkim martyrologię żydów, holocaust, Auschwitz, Birkenau, getta a pomniejszając represje innych narodów.
Mogą także pojawić się próby obciążania o współudział w zbrodniach hitlerowskich Polaków lub inne narody, co propaganda żydowska czyni już od lat.
      Nie pomniejszając ogromu zbrodni nazistowskich, trzeba przypomnieć opinii światowej takie zbrodnie sowieckie , jak Katyń, Charków Miednoje, Włodzimierz Wołyński i tysiącach nie odkrytych jeszcze masowych i pojedynczych grobów , cierpienie milionów ofiar zesłanych na Sybir i w głąb Związku Radzieckiego, zamęczonych w łagrach , zmarłych z głodu, chorób, wycieńczenia, mrozów, a także ludobójstwo Polaków dokonane w czasie wojny przez nacjonalistów ukraińskich, a także przez zażydzony aparat Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego (UB) i ich odpowiedników w innych krajach obozu sowieckiego ( w Czechosłowacji, na Węgrzech, w NRD … )
      Należy także przypomnieć i zapoznawać opinię światową ze zbrodniami na ludności ukraińskiej, której 20 milionów zmarło w latach dwudziestych z głodu wywołanego sztucznie przez bolszewików pod przewodnictwem Stalina, doprowadzając ofiary głodu nawet do kanibalizmu. Także inne kraje zniewolone przez system sowiecki , doznały ogromu okrutnych represji, prześladowań i krzywd: kraje bałtyckie, Gruzja. W tych krajach Stalin oddawał władzę swoim agentom, ale i oni nadzorowani byli przez super agentów KGB. Nawet nad prezydentem PRL Bolesławem Bierutem, który był wiernym i długoletnim agentem sowieckim, nadzór sprawował Jakub Berman Zygmunt Modzelewski, Roman Zambrowski ( także żydzi), Podobna sytuacja była na Węgrzech, w Czechosłowacji, w NRD …

      Nie chodzi o licytacje , kto był większym zbrodniarzem: Hitler czy Stalin. Ale o uczciwe pokazania prawdy o zbrodniach i okrucieństwach oby systemów. Z tym, że o ile reżim hitlerowski poniósł pewne, choć nieadekwatne do winy, konsekwencje, to sowieccy zbrodniarze dotychczas nie.

      Dzięki np. odszkodowaniom wypłacanym przez lata przez Niemcy Żydom wzbogacone zostało i wzmocniło się militarnie agresywne państwo Izrael gnębiące dziś kraje arabskie i okupujące zagarnięte im ziemie.

Natomiast posowiecka Rosja nie poczuwa się nadal do odpowiedzialności , tak jak Niemcy , za zbrodniczą przeszłość i nie próbowała do tej pory jej uczciwie rozliczyć, a winnych sprawiedliwie osądzić oraz ukarać, choćby symbolicznie dla zadośćuczynienia moralnego jej ofiarom.

Leszek Skonka, Wrocław, Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce

Adres kontaktowy: dr Leszek Skonka, Tel. (48) 691 830 350, mail: ofiarystalinizmu@wroclaw.com

* * *

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce
Committee for Commemoration of the Victims of Stalinism in Poland
23 sierpnia Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

Zapraszamy Organizacje i Osoby o postawach patriotycznych na Spotkanie Obywatelskie o godz. 17.00 przed Pomnikiem Ofiar Stalinizmu we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej ( między Operą i Fosą ) o złożenia hołdu Ofiarom Stalinizmu oraz godnie , refleksyjnie uczczenia ich pamięci.

      Organizatorzy Spotkania apelują by w tym Dniu przed obiektami symbolizującymi pamięć o martyrologii , zbrodniach stalinowskich( przed pomnikami, tablicami pamięci, więzieniami, na cmentarzach, przed grobami Ofiar) by spontanicznie organizować takie refleksyjne Spotkania.

 Cześć i Chwała Ofiarom Stalinizmu!!!

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce, we Wrocławiu

Adres kontaktowy: dr Leszek Skonka, Tel. (48) 691 830 350, 

1990 odsłon średnio 5 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑