słowa kluczowe: EU, Koneczny, Kossecki, NPOC, Rosja, USA, cybernetyka, cywilizacje, geopolityka, lewica, masoneria, prawda, sterowanie międzynarodowe, wolnomularstwo, wyróżniki cywilizacyjne.
Idee2013.07.05 00:24 2013.07.05 10:57

Doc. Kossecki: nauka porównawcza o cywilizacjach (8)

 

Notatki z seminarium. Warszawa, 2013.07.02

 
Sprawy bieżące: udział państw w procesach sterowania międzynarodowego. NPOC: wyróżniki cywilizacyjne: stosunek do prawdy.
 
Z obliczeń socjocybernetycznych na podst. danych za 2012 rok wynikają następujące udziały procentowe wybranych państw oraz instytucji w procesach sterowania międzynarodowego:

USA17,4%Łącznie z Izraelem. Tendencja spadkowa.
Rosja8,4%
EU26,6%Łącznie z Anglią. Tendencja spadkowa.
Chiny14,8%Tendencja wzrostowa. Dodatkowo Tajwan: 0,9%
Japonia10,6%"Drzemiący tygrys"
Niemcy6,9%
Ukraina5,0%
Polska1,6%Tendencja spadkowa.
NATO45,6%

Wskaźnik ten jest niezależny od efektów psychologicznych ani nie jest tożsamy z wskaźnikami gospodarczymi. (Niestety metodologia i znaczenie powyższego wskaźnika omawiane było na zajęciach, w których jeszcze nie uczestniczyłem. Zainteresowanych pozostaje odesłać do dostępnych w sieci prac Pana Docenta. MT)
Wskaźnik ten stopniowo traci na znaczeniu na rzecz analogicznego wskaźnika informacyjnego.
Istotne jest, by umieć się podłączać i sterować dużymi, istniejącymi potencjałami.
Obecnie znajdujemy się w punkcie bifurkacyjnym. Charakterystyczne zbliżenie Rosji z USA wynika z tego, że mogą razem stanowić przeciwwagę dla Unii Europejskiej. Konkretnym przejawem tego zbliżenia była w ostatnich dniach odmowa udzielenia azylu w Rosji p. Snowdenowi.

Wyróżniki cywilizacyjne (1)


Wyróżnikami cywilizacyjnymi nazwamy to, co decyduje o charakterze cywilizacji. Koneczny w książce O wielości cywilizacji wymienił 4 wyróżniki, ale lektura jego prac późniejszych wymaga uzupełnienia listy o jeszcze dwa.

Koneczny dzielił cywilizacje na:
  • personalistyczne (indywidualistyczne)
  • gromadnościowe (kolektywistyczne)
W porządku cybernetycznym kluczowy jest wyróżnik stosunku do prawdy. Koneczny o nim sporo pisał, choć nie znalazł się on jeszcze wśród pierwszych czterech.

Zasadnicze znaczenie ma istnienie lub nieistnienie prawdy obiektywnej (tzn. istniejącej niezależnie od podmiotu poznającego), traktowanej jako społeczna wartość dostępna dla każdego obywatela.

Prawda obiektywna to prawda sprawdzalna.

Masoneria: jeśli „ma" prawdę obiektywną, czemu ją ukrywa? (Zdaniem Pana Docenta - jak podejrzewam jedynego na świecie człowieka, u którego ironia występuje w konglomeracie z wyrozumiałością - masoneria ma jak najlepsze intencje, tworzą ją ludzie dobrej woli, jedynie nie mający pojęcia o nauce porównawczej o cywilizacjach i cybernetyce. MT)

Indeks Ksiąg Zakazanych: miał motywację etyczną (w kategorii dobra), nie poznawczą. Blokowano dostęp szerszych mas do treści, które mogy wywołać zgorszenie, ale badacze mieli nieskrępowany dostęp.

Stosunek do prawdy jest cechą tylko niektórych cywilizacji.

W turańskiej (cytaty za: Wiktoria Śliwowska Mikołaj I i jego czasy, W-wa 1965) „Jedynym celem studiów winno być nauczenie młodego człowieka lepszego wykonywania swoich obowiązków służbowych. Z punktu widzenia państwowego szkoła wyrządza czasami więcej szkody, niż pożytku. Ucząc chłopów czytać umożliwia im poznawanie złych książek.” „W Rosji uczeni powinni postępować jak aptekarze - wydawać wiedzę jedynie na receptę rządu” (dziennik mikołajowskiego dygnitarza, Leoncjusza Dubeta). „Nauki są pożyteczne tylko wtedy, gdy się ich używa w miarę, podobnie jak soli, zależnie od stanu majątkowego i potrzeby uwarunkowanej stanowiskiem” (minister oświaty Aleksander Szyszkow).

Cywilizacja bramińska: Rabindranath Tagore w książce Nacjonalizm pisze: „Życie oparte na wiedzy jest powierzchowne i goni za sukcesem, za sprawnością i za dokładnością matematyczną, pozostawiając poza granicami swojej kalkulacji lepsze pierwiastki natury ludzkiej."

W cyw. bizantyńskiej istotna jest prawda formalna, urzędowa, oparta na urzędowych certyfikatach i uprawnionych autorytetach.

Prawda w cywilizacji łacińskiej:
  • obiektywna (niezależna od podmiotu)
  • wartościowa społecznie
  • dostępna dla każdego
Nawet w marksizmie można wyróżnić nurty: łaciński, turański, żydowski, bizantyński.
Przykładem łacińskości w przypadku omawianego wyróżnika (prawdy) jest hasło z wydanego w 1955 roku Krótkiego słownika filozoficznego, w którym hasło „prawda” brzmi: „zgodność pojęcia, idei z przedmiotem; wiedza wiernie odbijająca obiektywną rzeczywistość” oraz zawiera odnośniki do haseł „prawda obiektywna”, „prawda absolutna”, „prawda względna” i „prawda konkretna”.
To ideologia wolnomularska w imię tolerancji walczy z „dogmatyzmem”. Dopiero w ramach destalinizacji (po 1956 roku) pojawia się rozmywanie pojęcia prawdy. Polska destalinizacja w rzeczywistości była miksem marksizmu z ideologią postliberalno-wolnomularską. Nb. wtedy reaktywowano w Polsce loże regularnego wolnomularstwa.
Do lewicy funkcjonującej w ramach zachodnich demokracji przenika ideologia postliberalno-wolnomularska. Wszelkie ostre wartości uznawane są za dogmatyzm prowadzący do fanatyzmu, nietolerancji, wojen. To nie oryginalna lewica rozmywa i wypłukuje wartości (w tym - prawdę).

Inne uwagi:
Naszym organizatorem jest informacja. Duch będzie nam hetmanił.
Jednym z najlepszych polskich agentów był Josek Mützenmacher, nie rozszyfrowany przez GUGB (podstawa do tego twierdzenia: dokumenty radzieckie /Jeżow/ z 1937 r.; Mützenmacher nie jest wymieniany wśród rozpracowywanej polskiej agentury).
Liga Narodowo-Demokratyczna: konspiracja za Gomułki, ale za Gierka już w oficjalnym obiegu. Jawność jako jeden z motywów działania. Tajność traktujemy jako truciznę, konieczną co najwyżej do leczenia pewnych schorzeń. Jeśli konspiracja nie jest konieczna, nie należy się organizować w taki sposób.
W programie LND była „budowa łacińskiego państwa polskiego narodu”, zatem nie tylko dla katolików.
Pan Docent nie zezwala na tłumaczenie swoich tekstów, ale oryginały publikuje w internecie.
Zalecana lektura:
Sebastian Karczewski: Zamach na arcybiskupa (dobre przedstawienie manipulacji w sprawie abp. Wielgusa)
 
 
Było to ostatnie spotkanie grupy warszawskiej przed przerwą wakacyjną. 

6547 odsłon średnio 5 (3 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑