słowa kluczowe: Józef Kossecki, NAI, ND, Talmud, antysemityzm, cywilizacja żydowska, doc. Kossecki, nacjonalizm, nauka porównawcza o cywilizacjach, organizacja bez organizacji, organizator, patrioryzm, szowinizm, tekst, wiedza, Żydzi, żydzi.
Nauka2014.05.20 18:17 2016.08.19 11:08

Cywilizacja żydowska. Organizacja bez organizacji

 

Notatki z seminarium doc. Kosseckiego, Warszawa, 22 IV 2014 r.

 
[Dzisiaj porcja informacji, jakie każdy domorosły „antysemita” zapewne ma w małym palcu.
Tym niemniej zachęcam do uważnej lektury także osoby w tym szlachetnym hobby zaprawione. MT]

 
Cywilizacja żydowska jest trudna do zrozumienia dla mentalności turańskiej i bizantyńskiej. Ta ostatnia szuka struktur, zaś turańcy szukają centrali i jej „egzekutywy energetycznej”.

Struktury państwa polskiego, nawet jeśli obecnie działają w obcym interesie, wciąż jeszcze są polskie. Tymczasem stawianie młodzieży za wzór np. Żołnierzy Wyklętych może doprowadzić do akcji ekspropriacyjnych, rozbrajania przez młodzież policji i w efekcie do udzielenia „bratniej pomocy" i wprowadzenia w miejsce polskich struktur obcych.
Z kolei dezawuowanie dorobku PRLu może ostatecznie prowadzić do podważania przynależności do Polski Ziem Zachodnich i Północnych.
Obecnie hasła „walki z komuną" głoszą w najlepszym razie kapturowi [nieświadomi własnej roli - MT] agenci niemieccy.
Cywilizacja żydowska należy do grupy sakralnych, tj. określających stosunek do wszystkich kategorii bytu normami religijnymi. Obecnie do grupy tej należą c. bramińska i właśnie żydowska, przy czym ta ostatnia jest zdecydowanie najnowocześniejsza.
Normy religijne określają stosunek do kategorii prawdy, dobra, a także w pewnym zakresie piękna. Charakterystyczny jest stosunek do dobrobytu (w tym wskazania w rodzaju „będziesz pożyczał wielu narodom, a sam u nikogo nie zaciągniesz pożyczki” - [Pwt. 28, 12, a dalej obietnica „Pan umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu; zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni”. MT]). Również kategoria zdrowia jest bardzo precyzyjnie określona już w Torze (pięcioksięgu, pierwszych księgach Starego Testamentu).

W tradycji żydowskiej, podobnie jak w chrześcijaństwie, oprócz pism istotna jest tradycja (tradycja ustna, Talmud, a w katolicyzmie interpretacja Pisma Św. przez urząd nauczycielski Kościoła - co odrzucają sekty protestanckie).

Zimna wojna służyła straszeniu (dyscyplinowaniu) własnych społeczeństw.
Święte księgi braminizmu - Wedy - powstawały od ok. VI w. pne do około III w.
Talmud od ok. III w. przed Chrystusem (Talmud Babiloński, z wpływami hinduizmu) do VI w. (Talmud Jerozolimski). Z kolei „Szulchan Aruch” („Nakryty stół”) - do pewnego stopnia odpowiednik Katechizmu Kościoła Katolickiego - powstał na przełomie średniowiecza i ery nowożytnej.
Talmud to Miszna i Gemara - komentarze i komentarze do komentarzy.
Talmud stawiany jest wyżej od Tory - tradycja stawiana jest wyżej od samego Pisma. Odkodowywanie tekstu - analogia religii żydowskiej i katolickiej.

Cywilizacja żydowska z punktu widzenia cybernetycznego:
 • w sferze norm decyzyjnych normy etyczne (faktycznie przestrzegane) są tożsame z normami prawnymi;
 • w sferze norm poznawczych ideologia obejmuje i wyprzedza normy poznawcze (nb. podobnie dzieje się we współczesnych laickich mieszankach cywilizacyjnych). Skutki socjocybernetyczne: z jednej strony stabilność (niezależna od warunków otoczenia ideologia), z drugiej ryzyko twardego zderzenia z rzeczywistością w wypadku jej nieprzystawania do ideologii.

Dzięki tym dwóm cechom c. żydowska mogła przetrwać tysiące lat bez swojego państwa, centralnego zarządu, policji itp. Jej organizatorem jest tekst. Szukanie „brooklyńskiej rady żydów” czy „niekoronowanego króla żydowskiego” świadczy o nieznajomości specyfiki tej cywilizacji.

W PRL trwała walka między „eszelonowcami” a „krajowcami”. Dla Moskwy istotne było jedynie to, kto jest w stanie zaprowadzić porządek.
Żołnierze Wyklęci nie mieli politycznego kierownictwa ani szerokiego zaplecza poznawczego. Idea niepodległościowa jako organizator „organizacji bez organizacji” - to było zbyt mało. Ponadto zepchnięcie podziemia do lasów i do walki energetycznej było na rękę okupantom. Rząd londyński próbował natomiast „rozładować lasy”.
Z drugiej strony, za samą działalność w AK automatycznie w PRL nie skazywano (p. docent podał tu przykład AKowca pracującego w aparacie sprawiedliwości, falsyfikujący tę popularną obecnie tezę).
Liga Narodowo-Demokratyczna odżegnywała się od energetycznych metod walki.
Turańcy nie są w stanie pojąć organizacji bez organizacji, bez wodza lub gremium kierowniczego (zasadę organizacji bez organizacji stosowała Liga Narodowo-Demokratyczna, a obecnie stosuje Narodowa Akademia Informacyjna [jeszcze bez własnego hasła w Wikipedii ;-) MT]; dla tej ostatniej organizatorem jest wiedza.)

Cywilizacja żydowska operuje przede wszystkim informacją.

Zarówno rabini, jak i Kościół, zabraniają wstępowania do masonerii. Koncepcja tajna masonerii była jednak pociągająca, stąd powstały różne „przedszkola masońskie”, nieregularne loże i organizacje, w tym B'nai B'rith.

Paleoendeckie analizy kwestii żydowskich są zupełnie niediagnostyczne!

Procesy powstawania nowoczesnych narodów objęły również Żydów (ruchy syjonistyczne), kreując różniące się nurty, także nie postulujące własnego państwa, ale kultywowanie życia żydowskiego w krajach zamieszkania/diaspory. Podziały szły też po linii lewica-prawica. Natomiast ruch narodowy postawił problem stosunku do religii - dyskusja, czy ktoś, kto nie wyznaje religii żydowskiej może być Żydem, toczy się w zasadzie do dziś, ale generalnie decyduje przynależność do narodu, nie wyznanie.

Przed wojną patriotą nazywano kogoś, kto kocha własne państwo. Ktoś, kto kocha własny naród, jest nacjonalistą. To terminy, nie stereotypy!
To, co teraz nazywane bywa nacjonalizmem, to szowinizm. Ten ostatni termin zniknął praktycznie ze słownika, celowo - by zohydzić nacjonalizm.

Definicje pojęcia ŻYD:
 • najdawniej: wyznawca religii mojżeszowej, starotestamentowo-talmudycznej;
 • przynależność narodowa (definicja syjonistyczna);
 • konecznańska: ktoś, kto uznaje normy cywilizacji żydowskiej;
 • cybernetyczna:
  • ideologia ważniejsza, niż normy poznawcze;
  • etyka tożsama z prawem.
[Pan docent zwykł był jeszcze przy takich okazjach wspomninać półżartem o tzw. „żydzie mianowanym” i kluczowej wówczas kwestii, z czyjego mianowania danej osobie została przyznana ranga „żyda”. MT]

Nie ma mowy o rozumieniu cywilizacji żydowskiej bez zrozumienia istoty sterowania pośredniego i idei „organizacji bez organizacji”, gdy organizatorem jest spójny pakiet informacji.

 

4875 odsłon średnio 5 (1 głos)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
linki, cytaty, nowiny
najwyżej oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑