słowa kluczowe: Deklaracja, LGBT, cywilizacja, gps65, seks.
Polska2021.03.17 13:49

Deklaracja neutralności seksualnej państwa

 
 
Kto się zgadza z tą deklaracją, niech da temu świadectwo w komentarzu, a kto się nie zgadza, ma inne poglądy, niech wyjaśni w komentarzu, dlaczego uważa, że państwo powinno rejestrować preferencje seksualne ludzi i rozróżniać je w prawie.
 

       My, obywatele Rzeczpospolitej, dla dobra życia, rodziny i wolności, deklarujemy, że nasze państwo, które reprezentujemy – zgodnie z naszą wielowiekową kulturą opartą na wartościach cywilizacji łacińskiej – nie będzie ingerować w prywatną sferę życia Polek i Polaków, jaką jest seks. Deklarujemy całą Polskę jako strefę wolną od podziałów seksualnych.

       Potępiamy wszelkie publiczne deklaracje wspierające czy promujące ideologie, czy osoby, identyfikujące się z jakimś specyficznym zachowaniem seksualnym, w tym mniejszości LGBT. Publiczne, polityczne, prawne dzielenie ludzi ze względu na ich zachowania seksualne jest działaniem niedopuszczalnym, niemoralnym, godnym pogardy. Kwestie preferencji seksualnych powinny pozostać nienaruszalną strefą prywatności każdego człowieka. Potępiamy wszystko, co dąży do rozróżniania w prawie ludzkich skłonności seksualnych.

       Państwo nie powinno w żaden sposób wiedzieć i pytać się obywateli jakie mają seksualne upodobania – i dzięki temu państwo nie będzie w stanie ustanowić żadnych przywilejów czy dyskryminacji ze względu na zachowania seksualne.

       Państwo polskie, tak jak to było od zawsze, tak też powinno po wsze czasy pozostać neutralne seksualnie, niezależnie od nacisków płynących z Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych z żądaniami różnicowania ludzi ze względu na seksualną orientację.

       W dobrym, mądrym, sensownym państwie powinna obowiązywać równość względem seksu – każdy powinien móc go uprawiać jak chce, byleby nikogo nie krzywdził – państwo nie powinno się do tego wtrącać i w żaden sposób nie powinno tego regulować. Nie powinno wspierać lub szykanować jakichś konkretnych zachowań, preferencji, czy upodobań seksualnych. Polska była, jest i będzie takim państwem – w przeciwieństwie do innych państw zachodu, które kiedyś pewne zachowania seksualne karały, a dziś je dotują. Deklarujemy, że ten zachodni prymitywizm nie będzie miał wstępu do cywilizowanej Polski.

***

Ta sama deklaracja przetłumaczona na język angielski:

***

Declaration of the sexual neutrality of the state

       We, the citizens of the Republic of Poland, for life, family and freedom, declare that our country, which we represent - in accordance with our centuries-old culture based on the values of Latin civilization - will not interfere in the private sphere of Polish women and men, which is sex. We declare all of Poland as a zone free from sexual divisions.

       Furthermore, we condemn all public declarations supporting or promoting ideologies or people identifying with some specific sexual behavior, including LGBT minorities. The public, political and legal separation of people based on their sexual behavior is an unacceptable, immoral and contemptible act. The issues of sexual preferences should remain the inviolable zone of privacy of every human being. We condemn anything that tends to distinguish between human sexual inclinations in the law.

       The state should in no way know and ask citizens what their sexual preferences are - and thus the state will not be able to establish any privileges or discrimination based on sexual behavior.

       The Polish state, as it has always been, should remain sexually neutral forever, regardless of pressure from the European Union or the United States to differentiate people based on their sexual orientation.

       In a good, wise, meaningful state, there should be equality relates sex - everyone should be able to practice it as long as it does not hurt anyone - the state should not interfere with it and should not regulate it in any way. It should not support or harass any specific behavior or sexual preferences. Poland was, is and will be such a state - unlike other Western countries which once punished certain sexual behavior, and today subsidizes it. We declare that this Western primitivism will not have access to civilized Poland.

***

Grzegorz GPS Świderski

 

996 odsłon średnio 5 (1 głos)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
linki, cytaty, nowiny
najwyżej  oceniane
zeszyty tematyczne
najbardziej kontrowersyjne artykuły
najnowsze komentarze

© Polacy.eu.org 2010-2024   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑